Primärvårdsanpassad KBT vid depression

Om behandlingen

Behandlingen bygger främst på behandlingsmetoden beteendeaktivering med inslag av andra KBT metoder som kan användas vid behov. Det rekommenderas att du som behandlare läser på om depressionsbehandling med KBT. Förslag på litteratur är ”Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi” av bl.a. Gerhard Andersson m.fl. samt ”Ta makten över depressionen : förändra dina vanor – förbättra ditt liv” av Michael E Addis och Christopher R Martell.

Förslag till övergripande behandlingsupplägg

Behandlingen har utformats för att kunna anpassas efter olika typer av depressionsproblematik. Förslagsvis bokas först två (eller fler) behandlingstider där patienten får arbeta med de inledande modulerna om beteendeaktivering. För en del patienter kommer det att räcka med en session per modul, för andra patienter krävs mer tid. Det är upp till behandlaren att anpassa takten efter patienten. Förslagsvis sätts behandlingsmålet ”inlärning”.

– Idag har vi pratat om beteendeaktivering och hur det kan hjälpa dig minska din depression och hitta tillbaka till det liv du levde förut. Mitt förslag är att vi bokar in ytterligare två sessioner där vi kan arbeta vidare med det här så att du får möjlighet att lära dig metoden. Hur låter det?

När dessa modulerna är klara beslutar behandlare och patient tillsammans om och hur behandlingen ska fortsätta. Nedan presenteras ett antal möjliga moduler som patienten kan få arbeta sig igenom. Observera att patienten inte alls behöver gå igenom samtliga moduler utan att modulerna kan väljas utifrån patientens behov och mottagningens behandlingskapacitet! Den sista modulen, som handlar om vidmakthållande och återfallsprevention, genomförs tillsammans med samtliga patienter.

Primärvårdsanpassad KBT vid depression

Vad ska man välja?

  • För patienter som förstått behandlingsmetoden, klarat av hemuppgifterna och är nöjda med behandlingsinsatsen kan det räcka med att boka in en avslutande/uppföljande session och ge patienten i hemuppgift att till dess skriva en kort vidmakthållandeplan.
  • För patienter som kommit igång med behandlingen med ännu inte fått tillräckliga resultat kan det vara läge att boka några ytterligare sessioner. Förslagsvis väljer behandlaren tillsammans med patienten ut en till fyra moduler som patienten får arbeta sig igenom utifrån patientens behov. Takten anpassas till patienten. För vissa kan det vara att komma en gång i veckan, för andra en gång varannan vecka. Blir frekvensen alltför låg kan det dock vara bra att boka in någon form av uppföljning mellan sessionerna, antingen i form av ett telefonsamtal, internetkontakt eller via ett ”kvartsamtal” i samband med att patienten ändå besöker vårdcentralen.
  • För patienten som inte klarat av att utföra sina hemuppgifter och saknar motivation att gå in i behandlingsarbetet kan det vara läge att avsluta den individuella insatsen och istället slussa patienten vidare till någon annan mer lågintensiv behandlingsform.

Parallellt med denna behandling rekommenderas att patienten får hjälp att komma i gång med någon form av fysisk aktivitet. detta kan exempelvis ske i samarbete med sjukgymnast eller genom att patienten får Fysisk aktivitet på recept (FAR). För patienter med uttalad kroppslig spänning kan det redan inledningsvis vara bra att planera för behandling av detta hos sjukgymnast, alternativt kan man ta upp det för diskussion i slutet av behandlingen.

För patienter med uttalad hälsoångest och/eller tendenser att på olika sätt söka försäkringar kan det vara bra att ha en tilläggssession där patienten får lära sig (exponering med) responsprevention.

Som stöd för denna behandling finns ett omfattande patientmaterial. Behandlaren rekommenderas att under sessionerna använda materialet tillsammans med patienten. Detta kan ske genom att patientens egna exempel fylls i i anslutning till modeller eller att man redan under sessionen börjar fylla i registreringar.

Moduler

Nedan följer instruktioner för respektive session.

Modul 1 – Introduktion till depression

Målet med sessionen är att inleda behandling och att patienten ska få börja registrera sitt mående i en aktivitetsdagbok. Som grund för detta presenteras en KBT-modell för depression som utmynnar i en rational för beteendeaktivering.

Patientmaterial – KBT behandling vid depression

Arbetsblad – Depressionsmodell

Arbetsblad – Aktivitetsdagbok – Röd/Grön

Arbetsblad – Aktivitetsdagbok – Sinnestämning

Arbetsblad – Aktivitetsdagbok – Känsla

Modul 2 – Om undvikanden

Målet med sessionen är att patienten ska lära sig vad undvikande är och varför undvikandebeteenden är begripliga men samtidigt inte hjälpsamma. Patienten ska även få lära sig känna igen sina egna undvikandebeteenden.

Patientmaterial – Om undvikande

Arbetsblad – SORK

Modul 3 – Beteendeexperiment

Målet med sessionen är att patienten lära sig mer om hur man förändrar beteenden med hjälp av beteendeexperiment samt planera ett eget beteendeexperiment.

Patientmaterial – Beteendeexperiment

Modul 4 – Värderingar (valbar)

Målet med sessionen är att patienten ska hitta och formulera livsvärden och att patienten ska se hur dessa kan vara hjälpsamma i arbetet med beteendeaktivering.

Arbetsblad – Värderingar och mål

Arbetsblad – Livskompass

Modul 5 – Förändra i små steg (valbar)

Målet är att förmedla att man kan ha en depression och samtidigt göra saker och att patienten ska lära sig hur man kan bryta ned uppgifter i mindre beståndsdelar så de blir enklare att utföra.

Arbetsblad – Att lösa en uppgift genom att bryta ned den i mindre delar

Modul 6 – Plusaktiviteter (valbar)

Målet är att patienten ska lära sig begreppet ”plusaktiviteter”och göra en plan för att öka dessa beteenden i sin vardag.

Arbetsblad – Aktivitetslista

Arbetsblad – ”Aktivitetskorgar”

Arbetsblad – Utvärdera plusaktiviteter

Modul 7 – Känslostyrt beteende (valbar)

Målet är att beskriva vad känslostyrt beteende är och att patienten lär sig att
identifiera detta hos sig själv och får hjälp att hitta alternativa beteenden.

Patientmaterial – Känslostyrt beteende

Modul 8 – Hantera oro och grubbel (valbar)

Målet är att patienten ska upptäcka vilka funktioner oro, grubbel och ältande har samt hitta användbara strategier för att hantera detta.

Patientmaterial – Hantera oro och grubbel vid nedstämdhet

Modul 9 – Acceptans (valbar)

Målet är att definiera begreppet acceptans och få patienten att reflektera kring vad som patienten behöver lära sig att acceptera och hur ett mer accepterande förhållningssätt skulle
kunna tänkas påverka patientens mående.

Patientmaterial – Om acceptans

Modul 10 – Strategier för att hantera problem (valbar)

Målet är att patienten ska lära sig strategier för att hantera problem. Detta kan antingen handla om problemlösning av problem som faktiskt går att lösa men också hur patienten hanterar problem som inte går att lösa.

Arbetsblad – Problemlösning

Arbetsblad – Hantera problem som inte går att lösa

Arbetsblad – Självlindring genom dina sinnen

Modul 11 – Sömnproblem (valbar)

Målet är att analysera patientens sömn och lära patienten strategier för att sova bättre.

Patientmaterial – Sov bra utan sömnmedicin

Modul 12 – Sammanfattning och vidmakthållandeplan

Målet är att patienten ska få sammanfatta sin behandling och skapa en plan för att vidmakthålla behandlingsresultaten och hantera eventuella återfall.

Arbetsblad – Vidmakthållandeplan