Gör förändringar i små steg

Mål

Målet med sessionen är att förmedla att man kan ha en depression och samtidigt göra saker och att patienten ska lära sig hur man kan bryta ned uppgifter i mindre beståndsdelar så de blir enklare att utföra.

Föreslagen sessionslängd

30 minuter

Agenda

  1. Genomgång av hemuppgift
  2. Aktivitet i närvaro av depression
  3. Att bryta ner uppgifter i mindre beståndsdelar
  4. Hemuppgift
  5. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Arbetsblad – Att lösa en uppgift genom att bryta ned den i mindre delar

Vad är viktigast?

  • Att patienten får öva sig i att bryta ned en svår uppgift i mindre hanterbara delmoment.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor samt aktivitetsdagboken. Följ upp föregående sessions hemuppgift.

2. Aktivitet i närvaro av depression

Börja med att gå igenom patientens symtomen på depression och återknyt gärna till depressionsmodellen. Bekräfta patienten i att det ibland kan vara svårt att göra de saker man brukat göra när man har depressionssymtom. Energi, motivation, koncentration, minne, aptit och sömn är påverkade och ett sätt att hantera detta är att dra sig undan, minska sin aktivitetsnivå och undvika saker man tidigare gjort. Detta är förståligt men leder samtidigt till negativa konsekvenser som ökad tillbakadragenhet etc.

Ett alternativ är därför att börja komma i kontakt med meningsfulla aktiviteter, ett steg i taget.

– ”När man har en depression är det inte ovanligt att situationer eller uppgifter som man tidigare klarat av upplevs som övermäktiga.”
– ”Har ni upplevt att det som behöver göras känns mycket mer svårhanterligt när ni är deprimerade än när ni inte är det?”

3. Att bryta ner uppgifter i mindre beståndsdelar

Det är ofta enklare att klara av uppgifter och utmaningar om man bryter ner dem i små hanterbara steg. Använd med fördel patientmaterialet – ”Att lösa en uppgift genom att bryta ned den i mindre delar”

1. Välj en uppgift/aktivitet

Låt patienten välja en aktivitet som patienten tidigare klarat av men nu undviker eller inte längre klarar av. (Kommer inte patienten på något eget exempel så ge förslag som att städa, träffa vänner, söka jobb etc.).

För att bryta ner en uppgift i mindre hanterbara steg kan det ibland vara till hjälp att börja från slutmålet och arbeta sig bakåt. Det är också bra att välja mål som man själv kan påverka och som inte är beroende av vad andra göra. Om jag exempelvis har målet att äta lunch med en person är det bättre att ha som mål att fråga denna person om ni ska gå ut och äta och inte att ha som mål att ni faktiskt ska gå ut och äta eftersom jag inte kan påverka om den andra personen kommer att svara ja eller nej.

2. Bryt ned uppgiften i delmoment

Hjälp sedan patienten att bryta ned uppgiften i mindre steg eller delmoment och försök även bedöma svårighetsgraden med de olika delmomenten. Om det går kan det vara bra att börja med de lättare stegen och sedan gradvis klara av svårare steg. Målet är att konfrontera något man helst skulle vilja undvika, men man gör det genom att närma sig gradvis istället för att gå rakt på.

3. Planera hur uppgiften ska lösas under veckan

Hjälp därefter patienten att planera hur uppgiften ska lösas. Vilka steg måste patienten börja med, när ska detta ske? Här kan det även vara bra att be därefter patienten beskriva den känsla eller de tankar som det är mest sannolikt att patienten upplever när hon försöker göra klara av uppgiften. Denna känsla/tanke kan vara ett möjligt hinder som patienten kan behöva lära sig hantera.

Planera även in hur uppgiften ska utvärderas. Här kan det vara bra att patienten både får anteckna vad patienten gjort men  också hur dessa steg påverkat patientens sinnesstämning samt ”nöjdhet”.

Tips: Eventuellt kan man även gå igenom SUDS (subjective units of discomfort scale) som är en skala på hur mycket obehag patienten upplever från 0 till 10 där 0 är inget obehag och 10 är mest obehag. Betona att skalan handlar om vad patienten faktiskt känner i en situation och inte på vad patienten borde känna eller vad andra känner.

4. Hemuppgifter

  • Att utföra delmoment i uppgift som planerats under sessionen
  • Aktivitetsdagbok
  • Fylla i skattningsskalor

5. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.