PRIMÄRVÅRDEN ÄR VIKTIG!

Socialstyrelsen anser i en nationell utvärdering från 2013 att primärvården kan förbättra sitt arbete med psykisk ohälsa och ger fem rekommendationer för hur detta kan gå till. Dessa rekommendationer (med våra kommentarer) är:

1. Utarbeta rutiner för tidig upptäckt och diagnostik av psykisk ohälsa.

Det vi i primärvården behöver göra är alltså att utforma en bedömningsprocess så att patienter med psykisk ohälsa upptäcks tidigt och får god vård!

2. Utarbeta rutiner för tidig upptäckt och behandling av kroppsliga sjukdomar hos personer med psykisk ohälsa.

Vi behöver utforma en tydlig metod så att alla yrkesgrupper som träffar patienter med psykisk ohälsa kan upptäcka symtom som kräver läkarbedömning. Vi behöver också hitta sätt att frigöra läkartider för att bedöma och behandla dessa kroppsliga sjukdomar.

3. Förstärka hälsofrämjande och förebyggande insatser för personer med psykisk ohälsa.

Vi behöver skapa metoder att identifiera personer som ligger i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa och utifrån tillgänglig forskning utforma kostnadseffektiva vårdprogram för denna patientgrupp.

4. Vårdcentralerna har rutiner för självmordsriskbedömningar.

Vi behöver skapa och implementera tydliga rutiner för att upptäcka och bedöma patienter med självmordsrisk. Vi behöver även samverka med psykiatrin för att skapa en bra vårdkedja för patienter som bedöms vara suicidala.

5. Vårdgivarna arbetar för att öka tillgången till evidensbaserad psykologisk behandling.

Vi behöver hitta en realistisk metod att behandla den stora mängd patienter med psykisk ohälsa som finns på primärvårdsnivå. Därför behöver vi ”primärvårdsanpassa” befintliga evidensbaserade psykologiska behandlingar till effektiva vårdprogram för de patienter vi möter i primärvården. Vi behöver också se över hur vi använder våra resurser inom primärvården så att vi använder de olika yrkesgruppernas kompetens på bästa sätt.

För att på lång sikt kunna skapa effektiva evidensbaserade behandlingar behöver vi också förändra vårt sätt att forska! Istället för att som idag lägga resurser på en tillämpad forskning på behandlingar som i praktiken inte tillämpas, behöver vi börja strukturerat utvärdera och forska på de behandlingar som faktiskt bedrivs ute på primärvårdens mottagningar!