Remiss till specialist

Alla patienter passar inte vara i primärvården. I de flesta landsting finns därför någon slags överenskommelse mellan kommun, psykiatri och primärvård om vilka patienter som ska höra var. För att få respektive verksamhet att fungera är det därför viktigt att varje  tar ansvar för sina patienter, samt att det finns ett strukturerat remissförfarande mellan de olika verksamhetsområdena.

Hur detta samarbete ska gå till eller vilka kriterier som gäller för remittering kan naturligtvis variera. Därför beskriver vi här enbart generella riktlinjer.

Generell riktlinje för ansvarsfördelning

Observera att detta endast är genrella riktlinjer. Det är alltid hemlandstinget som avgör den exakta ansvarsuppdelningen mellan olika vårdaktörer.

Primärvård

 • Krisreaktion
 • Mild- och medelsvår ångest och depression utan allvarlig suicidrisk
 • Somatoforma syndrom som huvudvärk, magont och sömnsvårigheter etc.
 • Riskbruk av alkohol och droger

Specialistpsykiatri

 • Svår ångest och depression
 • Allvarlig suicidrisk
 • Psykossjukdom
 • Bipolär sjukdom
 • Personlighetsstörning
 • Svår neuropsykiatrisk problematik
 • Svåra ätstörningar
 • Missbruk/beroende av alkohol och droger

Vad bör en remiss innehålla?

Remiss från primärvård till specialistpsykiatri:

 • Tydlig frågeställning och/eller diagnos. Ofta räcker en ospecificerad diagnos då de flesta psykiatriska mottagningar inleder en kontakt med att göra en egen bedömning. Resultat från skattningsskalor är dock användbara då det kan fungera som ett referensvärde för grad av symtom.
 • Beskrivning och konsekvenser av den funktionsnedsättning som patientens problematik medför. Det kan handla om hur problemen påverkar arbete, fritid, socialt liv etc.
 • Livssituation, kort om patientens sociala situation.
 • Livsstilsfaktorer. Av särskild vikt är användning av alkohol och droger.
 • Eventuell heriditet för psykiatrisk sjukdom. Har patienten någon släkting som också behandlats för psykisk sjukdom?
 • Psykiatrisk anamnes. Har patienten fått psykiatrisk behandling tidigare i livet antingen med psykofarmaka eller psykoterapi? Är patienten utredd för något neuropsykiatriskt funktionshinder?
 • Aktuell medicinering. Både psykofarmaka och annan medicin kan vara intressant. Av denna anledning kan det vara bra att remisser skrivs i samverkan med läkare.
 • Genomförda behandlingsinsatser från primärvården samt resultat av dessa insatser.
 • Anamnes på relevant somatisk sjukdom som kan vara relevant för det psykiatriska problemet.
 • Vid neuropsykiatrisk frågeställning bör även en beskrivning av svårigheter under barndom och skoltid finnas med.

Remiss från specialistpsykiatri till primärvård:

 • Diagnos/beskrivning av funktionshinder.
 • Eventuell prognos.
 • Bedömning av psykiatriska symtom samt arbetsförmåga. Om möjligt en kopia för intyg i syfte att underlätta fortsatt sjukskrivning.
 • Aktuell medicinering.
 • Genomförda behandlingsinsatser från psykiatrin samt resultat av dessa insatser.
 • Rekommendation till primärvården.
 • Eventuell planerad uppföljning.
 • Information om patienten själv kommer kontakta vårdcentralen eller om patienten ska kallas.