Hemuppgift

Som regel brukar de flesta sessioner avslutas med att patienten får någon form av hemuppgift. Detta gäller såklart också den första sessionen.

  • Börja med att kort sammanfatta det ni pratat om under sessionen med fokus på de problem som patienten beskrivit och den problemkonceptualisering ni gjort tillsammans.
  • Ge sedan förslag på en hemuppgift som på ett tydligt sätt hänger samman med problemkonceptualiseringen och de behandlingsmål som patienten satt upp.
  • Förklara hur patienten kan genomföra hemuppgiften. Dela ut handout och om det finns tid låt patienten börja fylla i om det är möjligt. Att träna på hemuppgiften under sessionen kan göra det enklare för patienten att själv utföra den hemma. Detta ger också en möjlighet att undersöka om patienten missförstått något.
  • Avsluta med att be patienten sammanfatta syftet med hemuppgiften och hur den ska utföras.

Välja hemuppgift

Vilken hemuppgift ska man då välja? Här följer några korta tips.

Behandlingsmål

Patienten kan få i uppgift att fundera på vad hen vill uppnå med behandlingen.

Registreringsuppgift

Patienten kan få någon form av registreringsuppgift där syftet är att ta reda på mer om patientens problem. Det kan vara i form av en SORK, aktivitets- och stämningsschema, orosdagbok eller en hemuppgift att fylla i ACT matris. I nästa kapitel beskriver vi våra primärvårdsanpassade vårdprogram som alla börjar med en registreringsuppgift. En registrering kan också vara en lämplig hemuppgift om bedömningen inte är riktigt färdig.

FACT-övning

I de fall där Fokuserad ACT väljs som behandlingsmetod kan hemuppgiften bestå av någon form av övning i detta.

Problemlista

Patienten kan skapa en lista med problem och börja ”reda” lite i vad vi kan börja arbeta med. Det finns olika varianter av denna hemuppgift som fyller olika syften. Nedanstående bör därför ses som förslag som kan därför varieras och kombineras med varandra.

Oavsett vilken variant man väljer så är det dock bra om patienten hunnit påbörja kartläggningen tillsammans med behandlaren innan sessionen är slut. På detta sätt kan eventuella missförstånd rätas ut och patienten får enklare att fortsätta med uppgiften hemma.

Variant 1 – Kreativ hopplöshet

Problemområde Nuvarande strategi Hjälp av strategi Kostnad för strategi

Genom att notera hur strategierna har hjälpt på kort och lång sikt och väga detta mot kostnader för strategin kan öppenhet för nya förhållningssätt skapas.

Ladda hem formulär

Variant 2 – Lösningsfokus

Problem Möjlig lösning

I denna variant identifierar patient och behandlare tillsammans olika problemområden. Därefter undersöks hur man i behandlingen kan arbeta med vart och ett av problemområdena (lösning). Här kan behandlaren även få möjlighet att tillföra sina kunskaper om hur olika problematiker kan behandlas. Utifrån denna sammanställning av problemområden och behandlingsinterventioner kan sedan ett beslut tas om vilket fokus behandlingen ska ha.

Ladda hem formulär

Variant 3 – Motivation

Problem Möjligheter om problem inte fanns

När problem identifierats får patienten beskriva vad hen skulle vilja göra, vad som skulle vara möjligt om problemen inte fanns. Därmed kommer patienten i närmare kontakt med en värderad riktning inför behandlingsarbetet.

Här kan man med fördel använda sig av den sk. mirakelfrågan:

– “Om vi antar att du vaknar upp imorgon och det skett ett mirakel så att ditt problem plötsligt är löst. Hur skulle du då lägga märke till det när vi vaknar? Hur skulle du börja upptäcka att miraklet hänt? Vad lägger du märke till? Vad mer?…”

Ladda hem formulär

Skattningsskalor

Patienten får i uppgift att fylla i en skattningskala och ta med till nästa session. Det kan handla om skalor för specifika problem men också om patienten missat att fylla i förmätningen.

Några tips

Hemuppgifter är viktiga

I en meta-analys av Kazantis fann man att betydligt fler patienter som gått i terapi som innehöll hemuppgifter blev ”friska” jämfört med patienter som gått i liknande behandlingar som inte innehöll hemuppgifter. Därför kan det vara bra att betona för patienten varför hemuppgifter är viktiga att utföra.

– I KBT arbetar man vanligtvis med hemuppgifter, eller ”uppdrag”, som du får utföra mellan sessionerna. Syftet med detta är att öka effekten av vår behandling. Att bara komma hit och prata en gång i veckan kan kännas bra, men forskning visar att för att få större effekt av behandlingen är det bra att genomföra hemuppgifter där du får öva på sånt vi har pratat om när vi träffas hemma i din vardag! För det är du trots allt där du vill må bättre! Vad tänker du om det?

En session – en hemuppgift

Det är lätt att vi i vår önskan att hjälpa våra patienter tar i lite för mycket och ger patienten fler hemuppgifter än hen mäktar med. Tumregeln: ”en hemuppgift per session” är därför bra att följa.

”Lagom” svåra hemuppgifter

Alla som arbetat med KBT vet att det ibland kan vara svårt att få patienter att utföra sina hemuppgifter. I en artikel av Helbig och Fehm undersöktes vilka vanliga problem som brukade uppkomma i arbetet med hemuppgifter. De vanligaste problemen som brukade uppkomma är:

  • Att patienten tvivlar på sin förmåga att klara hemuppgiften
  • Att patienten är orolig för att hemuppgiften är för svår

Just därför är det viktigt att fråga patienten om hemuppgiften upplevs ”lagom” svår.

– På en skala 1 till 10. Hur stor är sannolikheten att du kommer klara av hemuppgiften där 10 är ”det kommer jag klara lätt” och 1 är ”det kommer bli alldeles för svårt”…

Förankra hemuppgiften

För att öka sannolikheten att patienten ska utföra sin hemuppgift är det viktigt att hemuppgiften kopplas till behandlingsmålen så att den upplevs som relevant. Om inte patienten förstår syftet med hemuppgiften minskar incitamentet att göra den!

Det är också bra om patienten förstår ”på vilket sätt” hemuppgiften kan vara hjälpsam genom att tydligt förankra hemuppgiften i problemkonceptualiseringen och i behandlingsrationalen.

Om patienten missförstått syftet med hemuppgiften finns risken att den enbart uppfattas som någon ”man gör i terapi” och den förväntade inlärningseffekten inte blir något som generaliseras till resten av livet.

– Som vi visade i depressionmodellen påverkar ”hur man mår” ”det man gör”. Men på samma sätt påverkar ”det man gör” ”hur man mår”. Så syftet med den här uppgiften är att du ska få undersöka om du kan påverka ditt mående med hjälp av ditt beteende. Hänger du med?

Tips: skriv in hemuppgiften direkt i journalen

Ett tips är att direkt skriva in hemuppgiften i patientens journal. På så vis glöms det inte bort och dessutom blir det tydligt att patienten gjort ett åtagande som ni kommer följa upp nästa gång.

Dessutom kan patienter (om de har tillgång till sin journal via nätet) själva gå in och kolla vad ni bestämt.

– Då skriver jag in att du ska arbeta med sömnrestriktion till nästa gång, och vad sa vi, gå och lägga dig tidigast klockan halv tolv och stiga upp senast klockan sex varje morgon. Var det något mer vi sa som vi ska skriva upp?