Levnadsvanor

När vi gått igenom patientens livssituation fortsätter vi vanligtvis med att checka av eventuella livsstilsfaktorer som kan påverka hur patienten mår. Detta gör vi genom att gå igenom det självkattningsformulär som patienten förhoppningsvis fyllt i inför bedömningssamtalet.

Ladda hem frågeformulär för levnadsvanor

Frågorna är anpassade för den journalmall som används inom landstinget i Uppsala och kan naturligtvis anpassas för att passa andra landstings mallar.

Vi vill veta:

  1. Vilka levnadsvanor har patienten?
  2. Om det finns det möjliga livsstilsförändringar som kan hjälpa patienten att må bättre?
  3. Om det finns det levnadsvanor som kan påverka vår behandling, både positivt och negativt?

Om patienten fyllt i frågeformuläret brukar vi vanligtvis bara ställa frågor kring de områden som ”sticker ut”. Har patienten av olika anledningar inte fyllt i formuläret ställer vi frågorna direkt.

Generell hälsa

Exempel på frågeformulär:

Fråga om generell hälsa

Direkt fråga:

– Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det bra, dåligt eller någonstans mittemellan?

Det här är en väldigt bra fråga som öppnar upp för följdfrågor om patientens somatiska hälsotillstånd eller andra svårigheter som patienten inte primärt söker för.

Här kan det också vara bra att ställa frågor om patientens eventuella medicinering eller sjukskrivning. Visserligen har vi den i journalen men ibland är det inte säkert att patienten uppfattat allt som bestämts. Ett tips kan du vara att använda sig av Teachback metodik, för att försäkra sig om att patienten förstått allt.

– Du använder alltså Sertralin. Hur brukar du göra när du tar den medicinen?
– Kommer du ihåg vad din läkare sa om sjukskrivningen? 

Vardagsmotion och träning

Exempel på frågeformulär:

Fysisk aktivitet

Fråga om fysisk aktivitet

Direkt fråga:

Ungefär hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion? Exempelvis promenader, cykling eller trädgårdsarbete?
– Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli andfådd? Vad tränar du då?

Fysisk aktivitet har i flera studier visat sig kunna minska risken för psykisk ohälsa. Rekommendationerna är sammanlagt minst 150 minuter i veckan och intensiteten bör vara minst måttlig.

Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka, 20 – 30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en kombination av dessa.

Läs mer om Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna på fyss.se

Mat

Exempel på frågeformulär:

Matvanor

Fråga om matvanor

Direkt fråga:

– Är du själv nöjd med dina matvanor?

Dessa frågor är bra att undersöka av flera olika anledningar. Underskott av viktiga näringsämnen kan i vissa fall leda till trötthet och nedstämdhet. Även om inte frågor i sig ger svar på detta så kan de ändå ge en hänvisning om hur patientens matvanor ser ut. Om patienten tar upp att maten är ett problem är detta ett lämpligt tillfälle att ”sälja” in ett besök till vårdcentralens dietist (om det finns en sådan).

Tobak

Exempel på frågeformulär:

Tobak

Fråga om tobak

Direkt fråga:

– Använder du tobak? Hur ofta?

Patienter som svarar att de använder tobak kan få följdfrågan:

– Du har svarat i att du röker/snusar. Är du nöjd med den vanan eller är det något du skulle vilja förändra?
– Vad har du själv prövat för metoder för att sluta?

Här kan det vara bra att tipsa om sluta röka linjen eller om vårdcentralen har en egen rökavvänjningsgrupp.

Alkohol

Exempel på frågeformulär:

Alkoholvanor

Fråga om alkoholvanor

Direkt fråga:

– Dricker du alkohol? Hur mycket dricker du en vanlig vecka?
– När vi pratar om alkoholvanor brukar vi använda oss av något vi kallar ”standardglas”. Och ett ”standardglas” motsvarar 50cl folköl, 33cl starköl, ett glas vin eller 4cl sprit. Hur ofta händer det att du dricker fyra/fem(för män) såna ”standardglas” vid samma tillfälle?

Att fråga om droger är en av våra prioriterade frågor! Både missbruk, men också riskbruk är något som kan bidra till att patienten mår dåligt och alkohol kan i vissa fall påverka medicinering. I många fall används också alkohol som ett undvikandebeteende vilket är bra att känna till vid en eventuell behandling.

För patienter som kryssar i att de ofta dricker alkohol kan vara värdefullt att stanna upp och ställa lite följdfrågor kring detta.

– Är du själv nöjd med dina alkoholvanor eller är det något du skulle vilja förändra?

Ett tips är även att låta patienten fylla i frågeformuläret AUDIT som hemuppgift till nästa samtal. Detta kan då utgöra underlag för en fördjupad diskussion kring patientens alkoholvanor.

Droger

Exempel på frågeformulär:

Droger

Fråga om användning av droger

Direkt fråga:

– Har du prövat några andra droger?

Att fråga om droger är en av våra prioriterade frågor! På samma sätt som med alkohol kan bruk av droger bidra till att patienten mår dåligt och kan i vissa fall också påverka medicinering eller framkalla psykos. Därför är det viktigt att rutinmässigt undersöka om patienten använder eller tidigare provat droger. För patienter som svarat ”ja” på frågan kan det därför vara bra att följa upp med några undersökande följdfrågor.

– Du har kryssat i att du prövat eller använder droger. Kan du berätta lite mer om det?
– Vilka droger har du prövat?
– Hur ofta använder du dessa droger?
– Använder du drogerna ensam eller har du andra i din närhet som också använder droger? (finns sociala förstärkare)
– Har du upplevt några abstinensbesvär?
– Vad tänker du själv om ditt sätt att använda droger? Är det något du skulle vilja förändra?

En viktig sak att betona är att inte formulera följdfrågorna på ett ”dömande”. Målet är ju alltid att hjälpa patienten, inte att utvärdera eller betygsätta patientens livsstil. Detta kan också vara något som är bra att säga till patienter.

Dock brukar vi inte i bedömningen fastna vid dessa frågor eftersom syftet framförallt är att få en översiktlig uppfattning om patientens levnadsvanor. Ett tips är istället att låta patienten fylla i frågeformuläret DUDIT som hemuppgift till nästa samtal.

Våld

Exempel på frågeformulär:

Våld

Fråga om våld

Direkt fråga:

– Har du någonsin blivit utsatt för våld?

Denna fråga är en denna fråga är tänkt som ett sätt att fånga upp våldsproblematik. Vår erfarenhet är att detta ibland kan upplevas som en ”svår” fråga att ställa till en patient. Inte desto mindre är det en viktig fråga att ställa! Våga fråga!

– Du har svarat ja på frågan om du blivit utsatt för våld? Skulle du vilja berätta om lite mer om det?

Att fråga om våld är en av våra prioriterade frågor!

Sömn

Exempel på frågeformulär:

Sömn

Fråga om sömn

Direkt fråga:

– Hur sover du? (Kan du somna på kvällen? Vaknar du på natten? Gör sömnen du utvilad?)

Dessa frågor utgör skattningsskalan MISS (Minimal insomnia scale) och de fångar in de vanligaste symtomen vid sömnstörning.

Om patienten uttryckligen sagt sig ha sömnbesvär eller sammanlagt skattar 4 eller mer poäng (varje fråga poängsätts från 0 till 4 poäng) kan det vara bra att kort undersöka hur patientens nuvarande sömnmönster ter sig. Läs mer om detta under problemkonceptualisering. Ett annat tips är att skicka med patienten skattningsskalan ISI som hemuppgift.