Integrerade behandlingar

Ett sätt att öka tillgängligheten till psykologiska behandlingsinsatser är att förändra hur vi arbetar med psykisk ohälsa. Ett sätt att göra detta är att ”primärvårdsanpassa” behandlingarna som vi diskuterat tidigare i denna manual.

Men om var fjärde patient lider av psykisk ohälsa så är det inte säkert att det räcker med att enbart psykologer och kuratorer arbetar med samtalsbehandling för dessa problem. (Dessutom gör ju redan de flesta andra yrkesgrupper redan det i praktiken.) Ett sätt att öka tillgängligheten till psykologiska behandlingsinsatser kan därför vara att börja sprida kunskap om psykologisk behandling på ett effektivare sätt!

En ny behandlarroll – Beteendekonsult

Istället för att låta psykologisk behandling av psykisk ohälsa vara en eget behandlingsspår på vårdcentralen kan vi alltså försöka integrera våra psykologiska behandlingsinsatser i hela vårdcentralens arbete. Ett konkret sätt att göra det är att låta vårdcentralens psykolog eller kurator delvis arbeta som ”beteendekonsult” till vårdcentralens övriga medicinska behandlare.

Rent praktiskt kan det gå till på följande sätt:

 1. Den medicinska behandlaren gör en första bedömning och hänvisar sedan patient till vårdcentralens beteendekonsult.
 2. Beteendekonsulten gör en snabb bedömning och rekommenderar patienten en förändringsplan.
 3. Därefter återkopplar beteendekonsulten rekommendationen till den medicinska behandlaren.
 4. Patienten går hem och omsätter förändringsplanen och återkommer vid behov.

Psykologen och kuratorn avsätter alltså en eller flera ”drop-in” tider varje dag där övriga medicinska behandlare kan hänvisa sina patienter. Vid dessa tider erbjuds inte en fullständig psykologisk behandling utan endast en kortare konsultation på 15-30 minuter som fokuserar på små genomförbara beteendeförändringar. Önskar patienten återkomma för en eller två uppföljande samtal går det bra. Denna behandlingsmetod kallas vanligtvis för Fokuserad ACT.

Målet med detta arbetssätt att förbättra möjligheterna till diagnos och fokuserade psykologiska behandlingsinsatser av inte bara psykiska problem utan alla former av beteenderelaterad ohälsa som diabetes, övervikt och höga blodfetter. Samtidigt kan den medicinska behandlaren behålla sitt patientansvar och får direkt återkoppling om hur behandlingsinsatsen går. Beteendekonsulten påbörjar alltså inte någon mer omfattande psykoterapi i detta skede. Dock kan patienter med större behov med fördel ställas i kö till en mer regelrätt psykoterapi.

Ökat beteendefokus hos all personal

Psykisk hälsa handlar såklart om hur våra patienter mår, men vägen till dit är ofta genom att hjälpa patienten att förändra sina beteenden. Ett bra metod att göra detta är därför att öka beteendefokuset hos all personal på vårdcentralen.

Här följer fyra förslag på hur detta kan gå till.

Interna föreläsningar

Ett sätt att öka beteendefokuset på vårdcentralen kan vara att hålla en kortare föreläsning på ett APT. Föreläsningar kan vara ett tidseffektiv metod att snabbt sprida kunskap men samtidigt finns risken att denna typ av generella utbildningsinsatser inte upplevs som helt relevant för alla närvarande. Området psykisk ohälsa är brett och ofta är kunskapsnivån på en vårdcentral väldigt varierande. Vår erfarenhet är därför att det kan vara svårt att hitta ett upplägg som blir intressant för alla.

”Minihandledning”

Ett annat sätt att öka beteendefokuset hos personalen är att regelbundet fråga sina kolleger vilka patienter de upplevt som svåra och om det finns något du som ”expert” kan hjälpa till med. Avsätt sedan några minuter på att ge en rational för hur man kan arbeta med detta problem, precis som du skulle ha gjort om det varit en patient. Dessa ”minihandledningar” kan ofta

Ökar engagemanget och relevans.

Fråga om beteenden

Ett nyckelbeteende hos all personal kan vara att börja fråga:

”Vad skulle du göra annorlunda om du inte hade dessa problem”

 

Lär ut fyra funktionella frågor

En mer avancerad variant är att lära personalen i att tänka ”funktionellt” genom att exempelvis ordna en kortare workshop på ett förlängt APT där all personal får träna att använda följande frågor:

 1. Vad är problemet? Vad skulle du vilja få hjälp med?
 2. Vad har du prövat för att hantera problemet?
 3. Hur har dina strategier för att hantera problemet fungerat? Vilka konsekvenser har detta lett till?
 4. Vad har dina strategier ”kostat” dig? Vilka negativa konsekvenser har det lett till?

 

 

Olika nivåer av integrering

Integrering kan ske på många olika nivåer.

Modell Beskrivning
Separata platser och uppdrag Externa terapeuter enligt psykiatrisk modell

 • Terapeut övertar patienter via remisser
 • Behandling sker på annan plats
 • Återkoppling sker via remissvar
Dela lokal
Samarbete kring vissa patienter
Psykosociala team på vårdcentralen

 • Terapeut övertar patienter via remiss
 • Behandling sker i samma lokal
 • Visst samarbete sker i form av team
Integrerad del av vårdcentralens arbete ”En i gänget”

 • Allt arbete sker i team
 • Inga remisser utan patienter bokas direkt i terapeuts tidbok eller kommer via drop-in
 • Terapeut arbetar som konsult till övriga behandlare
 • Terapeuter arbetar helt i samma kläder, på samma plats och under samma villkor som övriga behandlare på vårdcentralen
 • Att träffa en psykolog är en naturlig del av ett vanligt besök på vårdcentralen