Creative commons licenser

I arbetet med att ta fram en manual för våra behandlingar ingår att ta fram arbetsmaterial och handouts, både för patienter men även för oss behandlare.

För att enkelt kunna dela med sig av detta material har vi valt att dela allt under en ”Creative commons licens”. Men innan vi berättar vilka anledningar vi haft till detta, skulle vi vilja visa en film som berättar lite mer ingående om vad Creative commons är.

Filmen är skapad av Webbstjärnan och anledningen till att vi får lägga in denna film på vår hemsida är att den är delad med Creatice commons licensen CC-BY. Under filmen kan ni se en länk till verkets skapare samt till den fullständiga licenstexten.

Creative Commons-licens
Detta verk av Webbstjärnan är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell-licens.

För den som är intresserad finns går det att läsa mer om de olika varianterna av Creative Common licenser på Creativecommons.se hemsida. Där finns även en enkel guide för den som själv vill börja dela med sig av sitt material under en Creative commons licens.

Fördelar med Creative Commons licenser

Varför har vi då valt att dela med oss av allt vårt arbete under en Creative Commons licens? Jo, för att det är bättre än alternativet – att inte dela med sig. Det finns flera stora fördelar med Creative commons licenser.

Fördel 1: Enklare samarbete

Att använda sig av creative commons licenser gör det enklare att dela med sig och samarbeta kring arbetsmaterial och manualer utan att skaparna förlorar sin upphovsrätt. Med de olika varianterna av licensen blir det också tydligt hur andra får använda materialet.

Exempelvis om jag som författare har målet att någon gång sammanställa mitt material till en bok , så kan jag fortfarande göra det genom att välja en licens med ”variabeln” ICKE KOMMERSIELL när jag delar det till andra.

Vill jag inte att någon ändrar mitt material, så kan jag bara välja en licens med INGA BEARBETNINGAR.

Vill jag tvärtom att andra ska kunna hjälpa till och vidareutveckla mitt material men under samma licens som jag valt kan jag välja en DELA LIKA licens.

Fördel 2: Ekonomiska fördelar

Den största fördelen med Creative commons är dock ekonomisk! Kanske låter det motsägelsefullt, är det inte bättre att försöka sälja de manualer vi tagit fram? Problemet, är just detta. Att vi behöver sälja det, och att sälja något tar arbetstid som man istället kan lägga på att exempelvis träffa patienter. Självklart skulle det kunna ge lite pengar, men texter om KBT har med några få undantag en väldigt nichad publik (jämfört med ex deckare) så därför blir upplagorna små och ”timlönen” för skrivandet liten. Däremot så är timpriset för KBT behandling betydligt högre!

Så genom att öka vårt samarbete och dela med oss med material kan vi lägga mer tid på aktiviteter som vi 1) får mer betalt för och 2) också hjälper våra patienter! Och detta sista argument gäller ju även alla som arbetar i offentlig verksamhet där prislappen kanske inte sätts per besök.

Creative commons liceneser är även att föredra ur ett samhällsperspektiv eftersom det gör att vi kan lägga våra skattepengar på vård och inte på inköp av behandlingsmaterial. För oavsett om behandlingsmaterialet är framtaget i den offentliga vården eller i ett forskningsprojekt så är det oftast betalt med skattemedel!

Fördel 3: Implementering av forskningsresultat

Trots vårdens uttalade mål att arbeta med ”evidensbaserade behandlingsmetoder” så har resultat från forskning hittills haft ganska svårt att få stort genomslag bland kliniker. Det är som att det finns ett stort ”gap” mellan klinisk verksamhet och forskning. Ett tydligt exempel är internetterapi som trots femton år av framgångsrik forskning ännu inte fått något ordentligt fotfäste i praktisk verksamhet. Särskilt märklig är denna ”icke-utveckling” med tanke på den enorma digitala emigration som alla andra samhällstjänster genomgått de senaste åren med banker, detaljhandel, mäklare etc. som ofta är enklare att kontakta online än offline. Så varför inte internetterapi?

Kanske är svaret INTE att det saknats en nationell plattform (Livanda.se har ju funnits i typ 15 år!) UTAN att förutsättningarna för klinisk verksamhet i alltför stor grad skiljer sig från forskningens förutsättningar.

Just därför krävs det ofta en viss ”anpassning” av manualer och behandlingsupplägg för att det ska fungera i praktisk verksamhet. Men eftersom den mesta forskning i regel resulterar i en kommersiell produkt blir denna nödvändiga anpassning omöjlig.

I boken ”Practice-based Evidence for Healtcare: Clinical Mindlines” (av John Gabbay och Andree le May) som handlar om implementering av evidensbaserade behandlingsmetoder i klinisk praktik återfinns ett talande citat (fritt översatt):

”Problemet med forskning är att forskare ofta är mer intresserade av att sälja in sin egen produkt – forskning, än att faktiskt hjälpa kliniker att förbättra den befintliga vården.”

Ett annat exempel är att många behandlingsprotokoll är alltför långa för att fungera i ex. en Primärvårdskontext. Ur forskningssynpunkt är omfattande och långa behandlingar bra då man vill att tillräckligt många patienter hinner svara på behandlingen för att få effekt och signifikanta resultat. Ur ett kliniskt perspektiv däremot med ett överflöd av patienter vill vi istället ha korta behandlingar (gärna i form av stegvisa insatser) för att bättre hushålla med resurserna. För att uppnå detta krävs ofta en viss anpassning av manualerna och en Creative commons licens för behandlingsmaterial skulle göra detta möjligt!

Fördel 4: Bättre forskning

Om vi tillåter oss att tänka stora tankar så skulle en möjlighet med Creative commons licenser också vara att vi kan göra vår forskning bättre!

Antag att vi låter våra manualer och behandlingar spridas runt om i landet och med hjälp av en Creative commons licens ständigt anpassas och utvecklas till olika patientgrupper och verksamheter. Samtidigt kopplar vi på ett system likt det engelska projektet ”Improving Access to Psychological Therapies” (förkortat IAPT) med standardiserade utfallsmått. Tänk om vi då skulle kunna få till ett ”naturligt urval” av behandlingsmetoder där de bästa i en given kontext ”överlever”!

Våra nuvarande ”feedback loopar” återfinns idag framförallt i forskning med RCT där varje ”iteration” (för att låna ett ord från IT världen) tar allt ifrån ca 6 månader till flera år (dvs tid från påbörjat projekt till avslut).

Vad skulle hända om vi parallellt med denna ”kvalitetssäkring” av behandling även hade en snabbare utvecklingsmetod med ständigt utvecklande behandlingsmaterial och samtidig sessionsvis utvärdering där vi hela tiden utvärderar våra behandlingsresultat.

I det läge vi är i idag så vet vi ju faktiskt inte de exakta verkningsmekanismerna för våra behandlingar och därför blir varje studie en slags avancerad guldvaskning där vi hoppas att vi letar på rätt ställe. Samtidigt så finns det en massa behandlare runt om i landet som får helt fantastiska behandlingsresultat och sitter inne på de ”guldkorn” som vi nu tvingas gissa oss till eftersom inte ens behandlarna själva är medvetna om att de ”hittat ett guldkorn”..

Och även om denna utvecklingsmetod inte har samma säkerställda kvalitet som resultat från forskningsstudier så kan vi använda detta som ett effektivt sätt att vaska fram goda hypoteser vi SEN kan forska på med RCT!

Självklart är det också fantastiskt med alla våra kunniga experter som driver kunskapsutvecklingen framåt genom böcker och annat material. Det får vi inte ta bort. Men det ena behöver inte utesluta det andra och jag tror att vi i dagens läge går miste om en massa oupptäckt visdom runt om i landet som vare sig dokumenteras eller undersöks!

Visst är det en intressant tanke?

Vårt bidrag

Av dessa anledningar kommer vi att dela med oss av allt vårt material under en Creative Commons licens.

Den variant vi valt är:

Creative Commons-licens
Detta verk av KBT i Primärvården är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell-licens.

”Licensen Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nya verk utifrån ditt. Så länge de erkänner dig som upphovsman och att de verk som skapas utifrån ditt verk ska licensieras  under samma villkor. De nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens.”

Dvs. ni får gärna använda materialet hur mycket ni vill utan att be mig om lov, så länge ni tydligt anger mig (eller vem som nu skapat materialet) som författare och inte säljer materialet (ex tryckt i bokform) Däremot får ni gärna sälja terapi och ge texten till er patient!

Om ni tycker att det jag skrivit inte är så bra eller passar just era patienter är det fritt fram att skriva om texten under förutsättning att ursprungsförfattarens namn finns kvar (tillsammans med ert!) samt att licensen är densamma!

Vår förhoppning är nu är att många av er nu blivit lika inspirerade som vi är och att vi alla ska fortsätta att dela med oss av våra arbetsmetoder och material!

Antalet människor runt om i landet som behöver vår hjälp lär inte minska men förhoppningsvis kan vi tillsammans, kliniker och forskare, göra våra behandlingar ännu bättre och tillgängliga för våra patienter!