Lågintensivt vårdprogram

Målet med en behandling är vanligtvis att patienten på sikt ska kunna avsluta och klara livet på egen hand. Men vad gör vi med de patienter där detta inte lyckas?

  • Ett sätt är att avsluta trots uteblivna behandlingsresultat och låta patienten söka sig vidare på egen hand.
  • En annat sätt är att öka vårdinsatsen genom att låta patienten få en fördjupad utredning och pröva en ny behandling, alternativt remittera patienten till någon annan.

Men för några patienter räcker inte dessa alternativ.

Risken finns att patienter som inte svarar på behandling bara slussas runt mellan olika vårdaktörer utan att få någon långsiktig hjälp för att tillslut återkomma till vårdcentralen för att på nytt be om hjälp.

En enkel lösning är då att tänka: ”ja men det här är ju faktiskt inte vårt problem”, och så skickar vi iväg patienten ytterligare ett varv.

Men om vi stannar upp och räknar på det så inser vi snart att detta både kostar stora pengar ur ett samhällsperspektiv, men att det även innebär en stor kostnad för oss i form av återkommande bedömningar på vårdcentralen. Dessutom tillkommer en utsatt patients lidande av att ständigt bli avvisad.

En bättre lösning är därför att skapa ett vårdprogram för just denna patientgrupp, som både tar hänsyn till patientens behov och vårdcentralens ekonomiska förutsättningar.

Syfte med behandlingarna är att hjälpa patienten hantera vardagen och bibehålla sin livskvalitet.

Ramarna för behandlingen bestäms individuellt utifrån patientens funktionsnivå. I nedanstående manualer beräknas behandlingens tidsåtgång till ca 4 timmar klinisk tid per år.

Manualer

  • Lågintensiv Fokuserad ACT – (25 minuter 4-8 ggr/ år)
  • Lågintensiv transdiagnostisk KBT grupp
  • Lågintensiv KBT behandling vid utmattningssyndrom
  • Öppen mindfulnessgrupp

Ovanstående manualer är under utveckling och kommer läggas ut i senare versioner av manualen. Se vår utvecklingsplan för vidare information!