Introduktion till GAD

Mål

Målet med sessionen är att inleda behandling och att patienten ska lära sig registrera sin oro i en orosdagbok. Som grund för detta presenteras KBT-modell för generaliserad oro. Dessutom särskiljs mellan praktiskt och hypotetiskt inriktad oro.

Föreslagen sessionslängd

45-60 min

Agenda

 1. Fokuserad bedömning
 2. Problemkonceptualisering
 3. Behandlingsrational
 4. Mål och behandlingskontrakt
 5. Hemuppgift
 6. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Introduktion till GAD

Arbetsblad – Orosdagbok

Vad är viktigast?

 • Presentera KBT-modell för generaliserad oro.
 • Förklara hur patienten fyller i  en orosdagbok och att syftet är att patienten ska bli mer medveten om hur oron fungerar.

1. Fokuserad bedömning

Genomför en fokuserad bedömning. GAD förekommer ofta tillsammans med andra diagnoser. Var därför noggrann med att undersöka differentialdiagnoser, som exempelvis depression eller social fobi. För att klarlägga orosproblematikens omfattning, undersök särskilt orons frekvens, varaktighet och intensitet, eventuell oförmåga att hantera oron, samt i vilket grad problematiken stör patientens dagliga liv.

2. Problemkonceptualisering

Eftersom en stor del av processerna vid orosproblematik är koverta kan det ofta vara svårt för patienten att få syn på vad som händer. En grundläggande KBT-modell kan hjälpa patienten att börja identifiera och så småningom systematiskt arbeta med problematiken.

Validera inledningsvis patientens orosproblematik genom att nämna hur alla människor oroar sig i olika stor utsträckning. Beskriv vidare hur oro genom evolutionen fyllt en viktig funktion genom att hjälpa oss förutse och hantera faror och hot. Klargör samtidigt skillnaden mellan produktiv och improduktiv oro där den senare orostypen begränsar livet utan att det medför några tydliga fördelar.

Gå tillsammans med patienten igenom den grundläggande GAD-modellen som finns i patientmaterialet ”GAD – Introduktion”. Be om exempel från patientens eget liv och skriv gärna in detta i modellen som minnesstöd.

Ge utrymme för:

 • Beskrivning av utlösande situationer som kan var både inre och yttre händelser.
 • Differentiering mellan Oro som är en tankeprocess och Ångest som är en emotionell reaktion på oro.
 • Differentiering mellan mellan praktiskt (typ 1) och hypotetiskt (typ 2) inriktad oro.
 • Utlösande situationer kan handla både om praktiska situationer och dina inre tankar. Kan du komma på något som satt igång dina ‘tänk om’-tankar?”
 • Vad tänkte du sen? Kom det fler oroliga tankar i en slags tankekedja?
 • Och när tankekedjan satt igång, alltså det vi vanligtvis brukar kalla oro, vad kände du då i kroppen? Upplevde du någon ångest?
 • Oro kan handla om saker som faktiskt hänt, t.ex. oro för ett gräl, men också om sådant som ännu inte hänt, t.ex. oro för att man ska få sparken. Vi brukar skilja på de två typerna av oro eftersom man behöver jobba med dem på olika sätt. Kan du känna igen dessa två typer av oro hos dig själv?

3. Behandlingsrational

Beskriv kortfattad utifrån problemkonceptualiseringen hur en KBT-behandling vid generaliserad oro går till. Utgå med fördel från arbetsmaterialet. Beskriv hur tankar, känslor och beteenden samverkar och hur man kan påverka problematik och dess vidmakthållande genom att förändra sina beteendemönster. Betona att detta arbete kommer kräva patientens engagemang för att ge resultat i patientens vardag.

För vissa patienter kan det finnas ett värde av att mer funktionellt analysera hur tankekedjorna vidmakthålls. Ett bra sätt att göra detta är att använda Olle Wadströms metafor “tanketennis” från boken “Sluta älta och grubbla” där orostankar följs av lugnande tankar som följs av nya orostankar osv.

4. Mål och behandlingskontrakt

Undersök om patieten är motiverad och har förutsättningar att genomföra den beskrivna behandlingen. Var tydlig med att målet med behandlingen inte är att bli av med all oro, utan att kunna leva bättre med oron, eftersom en viss oro i grunden är något normalt.

Boka förslagsvis in ytterligare 3 samtal och beskriv att utvärdering därefter sker.

5. Hemuppgifter

Klargör att ett viktigt steg vid orosbehandling är träning i att notera och att bli medveten om sin oro. När man övat på att identifiera sina olika orostankar blir det avsevärt mycket lättare att börja förhålla sig annorlunda till oron. Hemuppgifterna blir därmed att:

 1. Läsa patientmaterial ”GAD – Introduktion”
 2. Fylla i orosdagboken
 3. Fylla i skattningsskalor (GAD-7 samt PHQ-9)

6. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.

 • Tänk dig en skala mellan 1-10, där 10 betyder att den här sessionen innehållit exakt det du behöver och 1 betyder att vi varit helt på fel spår. Hur skulle du skatta dagens session?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *