Positiva antaganden om oro

Mål

Målet med sessionen är att undersöka patientens positiva antaganden om oro och börja ifrågasätta dessa.

Föreslagen sessionslängd

30-45 min

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Kartlägga positiva antaganden om oro
 3. Rational för arbete med positiva antaganden om oro
 4. Ifrågasätta positiva antaganden om oro
 5. Hemuppgifter
 6. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Positiva antaganden om oro

Vad är viktigast?

 • Undersök om patienten har något positivt antagande om sin oro
 • Hjälp patienten att börja ifrågasätta om dessa antaganden

1. Genomgång av hemuppgift

Lägg mest krut på att undersöka hur beteendeexperimenten har gått. Fånga också upp om något nytt har kommit upp i orosdagboken. Gå också kort igenom patientens självskattningsskalor.

2. Kartlägga positiva antaganden om oro

Att berätta om positiva antaganden om oro bär många patienter emot. Det kan därför vara bra att börja med att berätta att många upplever att överdriven oro generellt är något dåligt. Beskriv vidare att man samtidigt kan ha positiva antaganden om vissa specifika orosområden. T.ex. kan man uppleva att just oroande för arbetsprestationer är hjälpsamt eftersom det ökar motivationen.

Det är också bra att lyfta fram andras beskrivningar för att underlätta patientens öppenhet. Presentera gärna listan i patientmaterialet “GAD – Vad är nyttan med oro?”, som exempel på de vanligaste beskrivningarna som andra givit av positiva antaganden om oro. Undersök sedan vilka beskrivningar patienten känner igen sig i. Kryssa för dessa och börja gärna fylla i något av patientens egna exempel.

3. Rational för arbete med positiva antaganden om oro

Nämn att forskning visat att personer med överdriven oro ofta har mer positiva antaganden om oro. Visa på modellen i patientmaterialet och beskriv hur positiva antaganden om oro bäddar för fler och längre oroskjedjor som svar på initiala “tänk-om-tankar”.

Beskriv hur alla människor tenderar att fortsätta med sådant som de uppfattar som hjälpsamt. Använd gärna whiteboardtavla för att illustrera hur hjärnan ibland målar upp bilder av vad som fungerar utan att det stämmer med ens faktiska erfarenheter. Arbetet med positiva antaganden om oro handlar därför om att stämma av hur hjärnans påståenden om vad som fungerar stämmer överrens med patientens faktiska erfarenheter. Om hjärnan i vissa lägen ger orealistiska påståenden om nyttan av oro är det viktigt att få syn på detta. Annars kommer man troligtvis fortsätta ha en orealistisk tilltro till oro och därmed också vara mindre öppen för alternativ till oroande.

4. Ifrågasätta positiva antaganden om oro

Diskutera om patientens antaganden (det hjärnan säger) stämmer med verkligheten (patientens faktiska erfarenhet). Ett sätt att göra dessa är att gå igenom listan med invändningar mot varje antagande som finns i patientmaterialt. Betona också att det gäller positiva antaganden till överdriven oro.

Undersök hur ett liv med mindre oro skulle se ut för patienten. Detta är en väldigt viktig fråga eftersom de flesta patienter ägnar stor tid åt att oroa sig, och om oron minskar behöver de hitta något annat att fylla denna tid med.

5. Hemuppgifter:

 • Läsa patientmaterial “GAD – Vad är nyttan med oro?”
 • Fortsätt övningen att identifiera och ifrågasätta positiva antaganden om oro.
 • Fundera över hur ett liv med mindre oro skulle se ut. Skriv gärna ned detta!
 • Fylla i skattningsskalor

6. Avslut och utvärdering

Nu är det också dags att fatta beslut om hur arbetet ska gå vidare. Det finns några olika alternativ:

 1. Patienten som svarat bra på behandlingen och minskat sin oro kan få arbeta vidare på egen hand med fortsatta beteendeexperiment. Boka i så fall in en avslutande session om några veckor för uppföljning/vidmakthållandeplan (Modul 7 om vidmakthållande).
 2. Patienter som har övervägande typ 1 oro får gå vidare med Modul 4 om problemlösning
 3. Patienter med övervägande typ 2 oro får gå vidare med modul 5A och 5B om imaginär exponering.
 4. Patienter med övervägande typ 2 oro där imaginär exponering av olika anledningar inte är möjligt kan få gå vidare med modul 6 om andra strategier för att hantera oro..

Avsluta med att kort sammanfatta sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.