Psykologisk rådgivning vid oro

Om behandlingen

Behandlingen bygger på evidensbaserade KBT tekniker för att hantera oro och grubbel. I behandlingen kommer patienten att få öva på att skriva orosdagbok, utmana orostankar samt arbeta med att skjuta upp oro, dvs. stimuluskontroll.

Målet med behandlingen är inte att uppnå symtomreduktion utan att patienten ska lära sig och pröva några enkla verktyg för att bättre hantera oro, grubbel och ältande. Denna behandlingsinsats kan ske både som ett komplement till en medicinbehandling eller som en fristående behandlingsinsats.

Denna behandlingsinsats rekommenderas främst till patienter med lättare orosproblematik. För patienter med långvarig orosproblematik i form av GAD rekommenderas istället att patienten får arbeta sig igenom det primärvårdsanpassade behandlingsprogrammet för GAD.

Som ett led i att kvalitetsäkra behandlingsarbetet bör utvärdering ske med hjälp av självskattningsformulär. Förslagsvis PHQ-9, GAD-7 och WHODAS 2.0.

Moduler

Nedan följer instruktioner för respektive modul.

Modul 1 – Introduktion till oro

Målet med sessionen är att ge patienten en förståelse för sin orosproblematik samt ge en kort rational för de olika komponenterna i behandlingen. Patienten får därefter i hemuppgift att börja registrera sin oro i en orosdagbok och läsa igenom patientmaterialet och pröva de tekniker som finns där.

Patientmaterial – Hantera oro

Arbetsblad – Orosdagbok

Modul 2 – Uppföljning av strategier för att hantera oro

Målet med sessionen är att hjälpa patienten utvärdera de olika tekniker som patienten prövat för att hantera sin oro. Beroende på vad som varit svårt kan sessionen riktas in mot dessa svårigheter. Det kan exempelvis handla om att patienten fastnat i ”positiva antaganden om oro”, har problem med andningstekniker eller inte hittat något bra sätt att pröva orosstund.

Arbetsblad – Positiva antaganden om oro (delas ut vid behov)

 Modul 3 – Uppföljning och vidmakthållandeplan

Målet med sessionen är att sammanfatta vad patienten lärt sig och skapa en plan för hur patienten själv kan arbeta vidare på egen hand. Här kan det även finnas utrymme att prata om mer långsiktiga mål och hur patienten skulle önska att livet i stort såg ut.