Sammanfattning och återfallsprevention

Mål

Målet med sessionen är att patienten ska få sammanfatta sin behandling och skapa en plan för att vidmakthålla behandlingsresultaten och hantera eventuella återfall.

Föreslagen sessionslängd

30-45 min

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Rational för dagligt vidmakthållande
 3. Kartlägg risksituationer och skapa vidmakthållandeprogram
 4. Utvärdera behandlingen
 5. Planera eventuell uppföljning

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Vidmakthållandeplan

Vad är viktigast?

 • Att patienten får klart för sig att oro är en oundviklig del av livet och att det framförallt handlar om att hantera oro på ett bra sätt.

1. Genomgång av hemuppgift

Beror på vilken modul patienten arbetat med sedan föregående session. Gå även igenom patientens självskattningsformulär.

2. Rational för dagligt vidmakthållande

Beskriv att symtomfrihet inte är målet med behandlingen! Med fördel kan du använda dig av modellen för oro som användes i inledningen av behandlingen.

Be sedan patienten berätta vilka strategier som varit hjälpsamma under behandlingens gång (och även vilka som inte varit det. Ge därefter rational för dagligt vidmakthållande som helt enkelt innebär att fortsätta med de strategier som fungerat!

3. Kartlägg risksituationer

Hjälp patienten att identifiera och förbereda sig för risksituationer. Ett sätt att göra detta är att använda sig av orosmodellen för att prata om vilka utlösande situationer, livshändelser och stämningslägen som kan starta en oroskedja.

Undersök även om patienten kan använda ökad oro och ångest som en signal om att han eller hon  i större utsträckning behöver använda sig av de färdigheter som varit hjälpsamma under behandlingen.

Uppmuntra även patienten att upprätta sitt eget vidmakthållandeprogram genom att svara på frågorna kring sammanfattning och vidmakthållande. Detta kan dels göras under själva sessionen, men även som en hemuppgift efteråt.

4. Utvärdera behandlingen

Utvärdera hur patienten tycker att det varit att gå i behandling. Ett sätt att göra detta kan vara att använda sig av samma skala från 1-10 som använts för att utvärdera varje session, men nu för hela behandlingen.

Avsluta med att be patienten sammanfatta vad sina lärdomar från behandlingen. Om det är möjligt kan det vara bra att i detta läge också återkoppla till de självskattningar som patienten fyllt inför varje session. Har symtomen minskat kan ni prata om om patienten tänker att det beror behandlingen och hur detta påverkar patientens liv. Har symtomen inte minskat kanske det finns något annat som förändrats i livet? Har livskvaliten ökat? Kan patienten hantera svåra situationer på ett bättre sätt? Osv.

5. Planera eventuell uppföljning

Diskutera med patienten om det är läge att avsluta behandlingen. Kanske behöver patienten tid att fortsätta öva på egen hand och boka in en uppföljning om några veckor/månader?

Boka eventuellt in ytterligare ett uppföljningssamtal alternativt kan man boka in en telefonuppföljning efter några veckor eller månader.

Möjliga parallellspår/tillägg efter ovanstående

Denna KBT behandlingen riktar endast in sig på orosproblematik. För patienter med bredare problematik kan det därför vara lämpligt med att öka behandlingsinnehållet med fler behandlingsinsatser. Dessa kan i vissa fall ske parallellt med den individuella KBT behandlingen, alternativt påbörjas efter behandlingen är avslutas.

Några förslag:

 • Tillämpad avslappning eller likande hos sjukgymnast
 • Öppen mindfulnessgrupp
 • Träningsgrupp
 • Vid hälsoångest eller uttalade problem med att söka försäkringar kan behandlingen utökas med en eller flera sessioner med (exponering med) responsprevention
 • Vid nedstämdhet eller depression beteendeaktivering och/eller fysisk aktivitet på recept
 • Stimuluskontroll i form av orosstund