KBT i Primärvården

Idéer och lösningar för KBT behandling i Primärvården

Trots att den svenska välfärden är bland de högsta i världen och folkhälsan i stort förbättrats så ökar ändå den psykiska ohälsan i samhället.

En fjärdedel av alla som söker vård i primärvården lider av psykisk ohälsa. Psykiatriska diagnoser är idag den vanligaste bakomliggande orsaken till sjukskrivning och frånvaro från arbetsmarknaden. Så förutom att psykisk ohälsa medför ett stort lidande för de som drabbas påverkar också dess stora omfattning hela välfärdssamhället.

Det finns alltså mycket att vinna på att förbättra arbetet med att motverka psykisk ohälsa!

Med fler psykologer och psykoterapeuter som arbetar i primärvården har vi möjlighet att sprida evidensbaserade behandlingsmetoder till många fler!

För tänk om det var lika självklart att träffa en psykolog när man mår psykiskt dåligt som det är att träffa en sjukgymnast när man skadat knät?

Det här är vårt bidrag till den utvecklingen, vår manual för KBT i Primärvården.

/Mattias Myrälf

leg. psykolog och initiativtagare

Mer psykologisk behandling i Primärvården

– Måste det vara flera månaders kö för att träffa en psykolog eller kurator?

– Vi tycker inte det! Vårt mål är att göra det lika enkelt att få tid hos en psykolog när man mår dåligt som det är att träffa en sjukgymnast när man skadat sitt knä.

– Hur lyckas ni med det?

– Genom tidiga insatser är målet att behandlingarna ska bli kortare så att vi hinner hjälpa fler på samma tid! Fler patienter gör också att våra inkomster ökar så vi har råd att anställa ännu fler psykologer så att vi kan hjälpa ännu fler! Egentligen är det inte så konstigt, eller hur?

– Men om behandlingarna blir kortare finns inte risken att kvaliteten blir sämre?

– Inte nödvändigtvis. I många fall kan det faktiskt vara precis tvärtom! När vi kortar väntetiden kommer vi att kunna hjälpa många av våra primärvårdspatienter innan deras svårigheter hunnit bli stora. För de patienter som behöver en längre behandling kan vi naturligvis fortfarande erbjuda längre behandlingar eller remittera vidare till specialistpsykiatrin.

Vårt mål

Hög tillgänglighet

Genom att införa nya arbetsmetoder är målet är att alla patienter med psykosocial problematik skall erbjudas en bedömning och någon form av psykologisk behandling inom högst någon vecka.

God kvalitet

Genom att noggrannt utvärdera hur våra behandlingar fungerar är målet att ständigt utveckla behandlingsarbetet så att vi kan hjälpa fler att må bra.

God arbetsmiljö

Genom teamarbete och ett ”primårvårdsanpassat” behandlingsarbete är målet att skapa en hållbar arbetssituation där alla våra medarbetare kan utvecklas och må bra.

Hållbar ekonomi

Genom att fokusera på tidiga insatser med Stegvis vård kan samhällets resurser användas på ett bättre sätt och ge en mer kostnadseffektiv vård! Mottot är ”bra billiga basbehandlingar”!

Om manualen

Vår idé är att utveckla, implementera och utvärdera ett primärvårdsanpassat arbetssätt för psykologisk behandling i Primärvården. Vi utvecklar och standardiser processer för bl.a. bedömning, stegvis vård, och sessionsvis utvärdering av behandlingsresultat. Vi utvecklar även olika tekniska lösningar för att underlätta vårt arbete, bl.a. i form av ett program för internetbehandling med tillhörande mobilappar samt ett webbaserat program för att samla in och sammanställa behandlingsdata.

Allt material och teknik som utvecklas under projektet kommer att delas under en Creative Commons licens.

Huvudförfattade och initiativtagare är Mattias Myrälf, leg. psykolog och verksamhetsutvecklare

Övriga deltagare är Ola Enström, PTP-psykolog och Linda Bylin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Stegvis triagebedömning

Vi vill att en patient som mår dåligt så fort som möjligt ska få god vård. Triage handlar om att patienter ska träffa rätt vårdprofession direkt utan att först behöva vänta på en läkarbedömning. På detta sätt blir väntetiden till psykologkontakt kortare. Genom att bedömningen görs ”stegvis” kan dessutom de flesta patienter få påbörja sin behandling redan första träffen.

Stegvis behandling

  • Hänvisning

  • Psykologisk rådgivning

  • Föreläsningar

  • Internetbehandling

  • Öppen gruppbehandling

  • Sluten gruppbehandling

  • Traditionell KBT

  • Remiss till specialistpsykiatri

Stegvis vård handlar om att anpassa behandlingens intensitet efter patientens behov av vård. Vid bedömningen bestämmer behandlaren tillsammans med patienten vilken behandling som passar bäst. Patienter som inte blir hjälpta av en viss behandling har alltid möjlighet att få mer omfattande insatser i ett högre behandlingssteg.

Sessionsvis utvärdering

Forskning visar att KBT är en effektiv behandlingsmetod vid en rad olika problemområden. Men hur bra fungerar egentligen våra egna KBT behandlingar? Det vill vi ta reda på! I det engelska projektet IAPT (Improving Access To Psychological Therapies) har man lyckats införa ett nationellt kvalitetsäkringssystem för psykologisk behandling. Vi vill göra samma sak i primärvården! Genom att hela tiden mäta våra behandlingsresultat kommer vi att bättre förstå vilka av våra behandlingar som fungerar och vilka vi behöver förbättra.