Primärvårdsanpassad KBT vid GAD

Om behandlingen

Behandlingen är baserad på boken Cognitive-Behavioral Treatment for GAD av Michel J. Dugas och Melisa Robichaud. Behandlingens innehåll är inte förändrat, däremot är behandlingsupplägget anpassat till en primärvårdskontext. Det rekommenderas att du som behandlare använder dig av originalboken som referens i ditt behandlingsarbete.

Förslag till övergripande behandlingsupplägg

Behandlingen har utformats för att kunna varieras efter olika orosproblematiker. Förslagsvis bokas först tre (eller fler) behandlingstider där patienten får arbeta med modul 1-3. För en del patienter kommer det att räcka med en session per modul, för andra patienter krävs mer tid. Det är upp till behandlaren att anpassa takten efter patienten.

När de tre första modulerna genomförts beslutar behandlare och patient tillsammans om patienten har behov av arbete med typ-1-oro (d.vs. problemlösning), eller arbete med typ 2-oro (d.v.s. imaginär exponering och/eller andra acceptansbaserade “tredje-vågen-interventioner”). Det är alltså inte tänkt att alla patienter ska arbeta med samtliga moduler eller att alla patienter ska få samma antal sessioner. Den sista modulen, som handlar om vidmakthållande och återfallsprevention, genomförs tillsammans med samtliga patienter.

Behandlingsöversikt Fokuserad KBT vid GADFör patienter med uttalad kroppslig spänning kan det redan inledningsvis vara bra att planera för behandling av detta hos sjukgymnast, alternativt kan man ta upp det för diskussion i slutet av behandlingen.

För patienter med uttalad hälsoångest och/eller tendenser att på olika sätt söka försäkringar kan det vara bra att ha en tilläggssession där patienten får lära sig (exponering med) responsprevention.

Som stöd för denna behandling finns ett omfattande patientmaterial. Behandlaren rekommenderas att under sessionerna använda materialet tillsammans med patienten. Detta kan ske genom att patientens egna exempel fylls i i anslutning till modeller eller att man redan under sessionen börjar fylla i registreringar.

Moduler

Nedan följer instruktioner för respektive session.

Modul 1 – Introduktion till GAD

Målet med sessionen är att inleda behandling och att patienten ska lära sig registrera sin oro i en orosdagbok. Som grund för detta presenteras KBT-modell för generaliserad oro. Dessutom särskiljs mellan praktiskt och hypotetiskt inriktad oro.

Patientmaterial – Introduktion till GAD

Arbetsblad – Orosdagbok

Modul 2 – Intolerans för osäkerhet

Målet med sessionen är att uppmärksamma problemet i att ständigt försöka minimera osäkerheter i livet, samt visa på alternativet att träna tolerans för osäkerhet.

Patientmaterial – Intolerans för osäkerhet

Registreringsblad för beteendeexperiment

Modul 3 – Positiva antaganden om oro

Målet med sessionen är att undersöka patientens positiva antaganden om oro och börja ifrågasätta dessa.

Patientmaterial – Positiva antaganden om oro

Arbetsblad – Ifrågasätta positiva antaganden om oro

Modul 4 – Problemlösning

Målet med sessionen är att lära patienten en strukturerad metod för problemlösning för att patienten ska bli bättre att hantera typ 1 oro.

Patientmaterial – Problemlösning

Arbetsblad – Problemlösning

Modul 5A – Imaginär exponering 1

Målet med sessionen är att patienten ska få en rational för imaginär exponering och börja förbereda en egen imaginär exponering. Denna modul kan med fördel delas in i två sessioner.

Patientmaterial – Imaginär exponering

Arbetsblad – Värsta tanken

Modul 5B – Imaginär exponering 2

Målet med session är att patienten ska få intruktioner hur man spelar in, alternativt faktiskt spela in sitt exponeringsscenario för att påbörja exponeringssarbetet.

Registreringsblad för imaginär exponering

Modul 6 – Ytterligare strategier för att hantera orostankar

Målet med sessionen är att lära patienten olika strategier för att hantera orostankar.

Modul 7 – Sammanfattning och återfallsprevention

Målet med sessionen är att patienten ska få sammanfatta sin behandling och skapa en plan för att vidmakthålla behandlingsresultaten och hantera eventuella återfall.

Patientmaterial – Vidmakthållandeplan

Möjliga parallellspår/tillägg efter ovanstående

Denna KBT behandlingen riktar endast in sig på orosproblematik. För patienter med bredare problematik kan det därför vara lämpligt med att öka behandlingsinnehållet med fler behandlingsinsatser. Dessa kan i vissa fall ske parallellt med den individuella KBT behandlingen, alternativt påbörjas efter behandlingen är avslutas.

Några förslag:

 • Tillämpad avslappning eller likande hos sjukgymnast
 • Öppen mindfulnessgrupp
 • Träningsgrupp
 • Vid hälsoångest eller uttalade problem med att söka försäkringar kan behandlingen utökas med en eller flera sessioner med (exponering med) responsprevention
 • Vid nedstämdhet eller depression beteendeaktivering och/eller fysisk aktivitet på recept
 • Stimuluskontroll i form av orosstund

Utvärderingsmått

Här följer några förslag på lämpliga utvärderingsmått

 • PHQ-9 och GAD-7 ges som hemuppgift inför varje session.
 • PSWQ
 • Under session:
  • “Hur allvarligt är problemet?” 1-10.
  • “Hur mycket påverkar det ditt liv?” 1-10