Ramar

En bedömning kan ske mer eller mindre strukturerat, från att endast ställa en öppen fråga om ”varför patienten är här” till att strukturerat arbeta igenom en diagnostisk intervjumall som exempelvis MINI. Fördelen med helt öppna bedömningar kan vara att vi kan upptäcka saker som ligger utanför de frågor vi vanligtvis ställer. Nackdelen kan samtidigt vara att vår bedömning blir ofokuserad och att vi glömmer något viktigt område.

Av denna anledning kan det vara bra att låta bedömningarna följa en semistrukturerad mall där vi arbetar oss igenom ett förutbestämt antal områden samtidigt som vi i varje område tillåter oss vara öppna för att undersöka vad patienten berättar för oss. Konsten är dock att hitta en bra balans och avgöra vad vi bör fokusera på och vad vi bör ”hoppa över”.

För att underlätta bedömningsarbete har vi satt samman tre olika ”mallar” som är tänkta att sätta en flexibel ram för bedömningen.

Det är viktigt att påpeka att mallarna endast bör ses som ett förlag. Syftet är inte att skapa en fast struktur som ska fungera för alla utan snarare ett “recept” som kan följas i den mån det passar, men också förändras efter behov. Detta är viktigt eftersom kraven och förutsättningarna för arbetet på vårdcentralen ofta kan skifta väldigt snabbt. Personal är sjuka eller på utbildning och antalet patienter som söker vård kan skifta från vecka till vecka. Av den anledningen behöver vi skapa flexibla arbetsmetoder som enkelt går att anpassa till olika förutsättningar.

Så ta gärna inspiration av våra mallar men känn er också fria att ändra om. Pröva att byta ordning på de olika momenten, dra ifrån moment eller lägg till. Pröva dig fram till ett sätt att göra bedömningar som passar dig!

Observera också att tidsangivelserna nedan enbart är grova uppskattningar och bör ses som ett förslag snarare än som en rekommendation!

Fullständig 45-minuters bedömning

Denna ram kan fungera som en ”standardbedömning” som kan användas för okända patienter som inte hunnit träffa någon annan kollega på vårdcentralen. Målet är att vi på 45-minuter både ska hinna göra en första bedömning, ge rational för möjliga behandlingsalternativ och även påbörja någon form av psykologisk behandling.

Fullständig 45 minuters bedömning Uppskattad tidåtgång
Välkommen, sätta ramar ca 2 min
Livssituation, fokus på underskottsbeteenden ca 8 min
Levnadsvanor ca 2 min
Genomgång av skattningsskalor och röda flaggor ca 3 min
Diagnostisering ca 5 min
Problemkonceptualisering ca 10 min
Behandlingsrational ca 5 min
Behandlingkontrakt och hemuppgift ca 5 min
Avslutning och utvärdering ca 5 min

25-minuters fokuserad bedömning

Denna bedömningsram kan med fördel användas för kända patienter som redan träffat någon yrkesgrupp på vårdcentralen. Målet är att vi på 30-minuter ska göra en första bedömning och påbörja någon form av psykologisk behandling.

25 minuters fokuserad bedömning Uppskattad tidåtgång
Välkommen, sätta ramar ca 2 min
Livssituation, fokus på underskottsbeteenden ca 8 min
Levnadsvanor ca 2 min
Genomgång av skattningsskalor och röda flaggor ca 3 min
Problemkonceptualisering ca 5 min
Rational och hemuppgift ca 4 min
Avslutning och utvärdering ca 1 min

15-minuters ”drop-in” bedömning

Denna bedömningsram kan användas för patienter som besöker vårdcentralens drop-in-mottagning och vi snabbt vill kunna ”lotsa” vidare till någon form av psykologisk intervention. Syftet är enbart att göra en snabb bedömning och sedan sortera patienten till lämplig åtgärd – som exempelvis kan vara en ny ”25-minutersbedömning” om någon vecka.

15 minuters drop-in bedömning Uppskattad tidåtgång
Överlämning genom SBAR, sätta ramar ca 2 min
Livssituation, fokus på underskottsbeteenden ca 3 min
Levnadsvanor inkl. exklusionskriterium ca 2 min
Problemkonceptualisering ca 3 min
Behandlingsrekommendation ca 4 min
Avslut ca 1 min