Balanserade mål

Att de allra flesta behandlare har målet att hjälpa sina patienter är en självklarhet.

Svårigheten, som vi varit inne på tidigare, är att detta mål sällan är möjligt att uppnå. Åtminstone inte för alla patienter inom ramen för den offentliga vårdens resurser. Detta visar sig ofta i långa köer och en ojämlik vård där vissa patienter erbjuds behandling och andra ingen alls. Vår strävan efter att hjälpa patienter kan även gå ut över oss själva. Att ibland pressa in en eller två extra patienter kanske går bra. Men eftersom behoven nästan alltid är större än vad vi mäktar med är risken stor att de två extra patienterna permanentas vilket riskerar att försämra vår arbetsmiljö. Slutligen handlar det också om vilka ekonomiska förutsättningar vi har.

Så när vi utformar vår mottagning är det alltså många olika perspektiv som vi behöver balansera mot varandra.

Förslag på balanserade mål

Nedan följer ett förslag på övergripande mål för en primärvårdsmottagning.

Hög tillgänglighet

Genom att införa nya arbetsmetoder är målet är att alla patienter med psykosocial problematik skall erbjudas bedömning och någon form av psykologisk behandling inom tre veckor.

Mål: Att tillgängligheten till psykolog ökar, både genom minskad väntetid till första kontakt samt genom en ökning av det totala antalet patienter som erbjuds psykologkontakt.

Mått: Mäts genom att varje månad samla in statistik för väntetider och köer.

God kvalitet

Genom att noggrannt utvärdera hur våra behandlingar fungerar är målet att ständigt utveckla behandlingsarbetet så att vi kan hjälpa fler att må bra.
Mål: Att nuvarande nivån av upplevd nytta bibehålls hos de patienter som träffar psykolog.

Mått: Mäts med sessionsvis utvärdering via självskattning.

God arbetsmiljö

Genom teamarbete och ett ”primårvårdsanpassat” behandlingsarbete är målet att skapa en hållbar arbetssituation där alla våra medarbetare kan utvecklas och må bra.

Mål: Att psykologernas arbetstillfredställelse bibehålls under och efter införandet av nya arbetsmetoder.

Mått: Mäts genom månadsvis självskattning.

Hållbar ekonomi

Genom att fokusera på tidiga insatser med Stegvis vård kan vårdcentralens resurser användas på ett bättre sätt och ge mer kostnadseffektiv vård, vilket också säkerställer att projektet kan leva vidare.

Mål: Att utarbeta effektiva vårdflöden som möjliggör en ökad kostnadsneutralitet i psykologfunktionen för vårdcentralen.

Mått: Mäts månadsvis genom statistik från ledningssystem.