Sammanfattning och vidmakthållandeplan

Mål

Målet med sessionen är att patienten ska få sammanfatta sin behandling och skapa en plan för att vidmakthålla behandlingsresultaten och hantera eventuella återfall.

Föreslagen sessionslängd

30-45 min

Agenda

  1. Genomgång av hemuppgift
  2. Rational för dagligt vidmakthållande
  3. Kartlägg risksituationer och skapa vidmakthållandeprogram
  4. Utvärdera behandlingen
  5. Planera eventuell uppföljning

Arbetsmaterial

Arbetsblad – Vidmakthållandeplan

Vad är viktigast?

  • Att patienten får gå igenom vilka strategier som varit hjälpsamma för att hantera depressionen och hur patienten kan arbeta vidare på egen hand.

1. Genomgång av hemuppgift

Beror på vilken modul patienten arbetat med sedan föregående session. Gå även igenom patientens självskattningsformulär.

2. Rational för dagligt vidmakthållande

Beskriv att symtomfrihet inte är målet med behandlingen! Med fördel kan du använda dig av modellen för depression som användes i inledningen av behandlingen.

Be sedan patienten berätta vilka strategier som varit hjälpsamma under behandlingens gång (och även vilka som inte varit det. Ge därefter rational för dagligt vidmakthållande som helt enkelt innebär att fortsätta med de strategier som fungerat!

3. Kartlägg risksituationer

Hjälp patienten att identifiera och förbereda sig för risksituationer. Ett sätt att göra detta är att använda sig av depressionsmodellen.

Undersök även om patienten kan använda sin sinnestämning (som nedstämdhet eller oro etc) som en signal om att han eller hon  i större utsträckning behöver använda sig av de färdigheter som varit hjälpsamma under behandlingen.

Uppmuntra även patienten att upprätta sitt eget vidmakthållandeprogram genom att svara på frågorna kring sammanfattning och vidmakthållande. Detta kan dels göras under själva sessionen, men även som en hemuppgift efteråt.

4. Utvärdera behandlingen

Utvärdera hur patienten tycker att det varit att gå i behandling. Ett sätt att göra detta kan vara att använda sig av samma skala från 1-10 som använts för att utvärdera varje session, men nu för hela behandlingen.

Avsluta med att be patienten sammanfatta vad sina lärdomar från behandlingen. Om det är möjligt kan det vara bra att i detta läge också återkoppla till de självskattningar som patienten fyllt inför varje session. Har symtomen minskat kan ni prata om om patienten tänker att det beror behandlingen och hur detta påverkar patientens liv. Har symtomen inte minskat kanske det finns något annat som förändrats i livet? Har livskvaliten ökat? Kan patienten hantera svåra situationer på ett bättre sätt? Osv.

5. Planera eventuell uppföljning

Diskutera med patienten om det är läge att avsluta behandlingen. Kanske behöver patienten tid att fortsätta öva på egen hand och boka in en uppföljning om några veckor/månader?

Boka eventuellt in ytterligare ett uppföljningssamtal alternativt kan man boka in en telefonuppföljning efter några veckor eller månader.