Hur utvärderar vi vår tillgänglighet?

Primärvårdens uppdrag är att erbjuda god vård till alla patienter. Primärvården ska alltså inte vara en specialistenhet där enbart några få utvalda patienter får hjälp. Därför behöver vi göra åtgärder för att hålla köerna nere!

Att hålla väntetiden nere är också viktigt om vi vill arbeta med Primärvårdstriage, dvs. om vi vill att andra yrkesgrupper än läkare ska göra den första bedömningen på vårdcentralen. Väntetiden till läkare styrs av vårdgarantin som säger att patienter har rätt att träffa läkare inom 7 dagar. Om andra yrkesgrupper ska kunna ta över några av dessa bedömningar behöver väntetiden också vara kortare än 7 dagar. Annars kommer ju patienterna att vilja gå till läkare istället.

Vi behöver alltså håll koll på vår tillgänglighet! Men hur gör vi enklast det? Här kommer tre förslag på enkla sätt att mäta tillgänglighet:

1. Väntetid i dagar till första samtal

När en patient kontaktar mottagningen, antigen via telefon eller drop-in, så görs någon form av journalanteckning. Ett enkel sätt att mäta väntetiden är därför att vid första samtalet kort notera hur länge patienten väntat.

Ett enkelt sätt är att vid första bedömningssamtalet göra en kort journalanteckning som man sedan kan gå igenom på exempelvis ett pulsmöte.

Väntetid till första samtal 9 dagar

Ett alternativt sätt att på ett strukturerat sätt uppmärksamma denna väntetid är att varje behandlare fyller i ett gemensamt excel-dokument. Välj det som blir enklast.

2. Väntetid i dagar till påbörjad behandling

Förutom att korta tiden till den första bedömningen så vill vi ju också att behandlingen ska påbörjas så snabbt som möjligt.  För om vi samtidigt som vi kortar köerna till bedömning skapar en kö till behandling så har vi ju endast skjutit problemet framför oss! Därför bör vi även på ett strukturerat sätt uppmärksamma väntetiden till påbörjad behandling.

Precis som tidigare kan vi antingen anteckna detta direkt i journalen när vi påbörjar vår behandling, alternativ i ett gemensamt kalkylblad.

Väntetid till påbörjad behandling 12 dagar

3. Väntetid i dagar till läkarsamtal för uppföljning av medicinering eller sjukskrivning för patienter med pågående psykologisk behandling

Om vi arbetar med Primärvårdstriage behöver vi också hålla koll på hur länge patienter i behandling som visar sig vara i behov av läkarkontakt för sjukskrivning eller medicinering behöver vänta för att få detta. Många gånger kanske detta kan lösas direkt via en jourläkare eller via vårdcentralens drop-in mottagning. Men om inte detta fungerar så riskerar väntetiden både störa patientens psykologiska behandling och såklart också skapa extra problem för patienten.

Förslagsvis så antecknas denna väntetid direkt i journalen när behovet uppstår och sammanställs därefter på pulsmöten.

Väntetid till läkarbedömning 0 dagar

Exceldokument för att sammanställa tillgänglighet:

Här är ett enkelt exceldokument som vi använt för att sammanställa tillgängligheten på en mottagning.

Dokumentet räknas automatiskt ut den genomsnittliga väntetiden samt hur stor andel i procent som fått hjälp inom 7 dagar.

Exceldokument för att sammanställa mottagningens tillgänglighet