Skattningsskalor

Nedanstående skalor kan vara lämpliga vid utvärdering av psykologisk behandling.

Fem till femton formuläret

Fem- till femtonformuläret

Fem till femtonformuläret är ett instrument för bedömning av utveckling och beteende hos barn och ungdomar från 5 till 15 år som fylls i av anhöriga till patienten.

Formuläret består av 181 påståenden fördelade på åtta domäner med två eller flera subdomäner vardera. Formuläret skickas med fördel hem till patienten inför en bedömning.

Läs mer i manualen

Ladda hem 5-15

ASRS- Vuxen-ADHD Självrapportskala

ASRS

ASRS är ett sceeninginstrumet för ADHD vilket bygger på de diagnoskriterier som presenteras i DSM-IV.

Poäng Indikation
Över 17 päng på någon av delskalorna Sannolikt att patienten uppfyller diagnoskriterierna för ADHD
Över 24 poäng på någon av delskalorna Mycket sannolikt att patienten uppfyller diagnoskriterierna för ADHD

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem ASRS

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test

AUDIT  – Alcohol Use Disorders Identification Test

AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion.

Poäng Indikation
Över 6 poäng för kvinnor och 8 poäng för män Indikation om ett riskfyllt drickande.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem AUDIT

DIVA - Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna

DIVA – Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna

DIVA är en strukturerad intervju för ADHD som baseras på DSM-IV-kriterierna.

Ladda hem DIVA

DUDIT- Drug Use Disorders Identification Test

DUDIT- Drug Use Disorders Identification Test

DUDIT är ett instrument för att identifiera personer med drogrelaterade problem.

Poäng Indikation
6 poäng eller fler för män

2 poäng eller fler för kvinnor

7 poäng eller fler för yngre män (16-25 år)

3 poäng eller fler för yngre kvinnor (16-25 år)

Personen har sannolikt drogrelaterade problem

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem DUDIT

GAD-7 – Generalised Anxiety Disorder Assessment

GAD-7 – Generalised Anxiety Disorder Assessment

GAD-7 är ett vägledande test för att upptäcka personer med ångestsymtom som kan beskrivas som GAD.

Poäng på GAD-7 Indikation Rekommendation
5 Mild GAD
10 Moderat GAD Fördjupad bedömning rekommenderas
15 Svår GAD

Cut off värde: 8 poäng eller högre kan räknas lida av kliniskt signifikanta ångestsymtom.

Läs mer om GAD-7 på fbanken.se

Ladda hem GAD-7

Ladda hem PHQ-9 + GAD-7

IES-R - Impact of Event Scale

IES-R – Impact of Event Scale

IES-R är en självskattningsskala som mäter i vilken grad man har besvärats av posttraumatiska stressreaktioner under de senaste 7 dagarna.

Skalan består av tre delskalor som kan vara kliniskt användbara för att identifiera en patients specifika problemområden och följa förändringar i behandlingsarbetet. Eftersom skalorna innehåller olika många items rekommenderas det att man beräknar medelvärdet av delskalorna istället för att summera delskalornas totalpoäng.

Delskalorna med respektive item:

Undvikande: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22.
Inkräktande: 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20.
Hyperarousal: 4, 10, 15, 18, 19, 21.

Cut off värde: 33 poäng och högre är cut off värde för IAPT. Bland svenska tsunamidrabbade noteras att individer med PTSD sannolikt har >30 poäng. Observera att IES-R inte bör användas som ensamt diagnostiskt instrument på basis av totalpoäng över eller under gränsvärde.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem IES-R

ISI - Insomnia Severity Index

ISI – Insomnia Severity Index

ISI är ett självskattningsformulär som mäter sömnlöshet.

Poäng Indikation
0-7 Sannolikt inga besvär
8-14 Vissa problem med sömnen
15-21 Medelsvår sömnstörning (klinisk signitfikant)
22-28 Svåra och kliniskt signifikanta sömnproblem

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem ISI

KEDS - Karolinska Exhaustion Disorder Scale

KEDS

KEDS är ett självskattningstest för att upptäcka individer som befinner sig i riskzonen för utmattningssymdrom.

Poäng Indikation
0-16 Inte i riskzon för utmattningssyndrom
19+ I riskzon för att drabbas av utmattningssyndrom

Ladda hem KEDS

LSAS-SR - Liebowitx Social Anxiety Scale

LSAS-SR – Liebowitz Social Anxiety Scale

LSAS är ett instrument för bedömning av rädsla och undvikande i sociala situationer.

Poäng på LSAS Indikation
Över 30 Troligen social fobi
Över 60 Troligen generaliserad social fobi

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem LSAS-SR

MADRS - Montgomery Åsberg Depression Rating Scale

MADRS – Montgomery Åsberg Depression Rating Scale

MADRS-S är en skattningsskala som är speciellt utvecklat för att vara känslig för förändring i grad av depression.

Poäng Indikation
13-19 Väsentligen obesvärad
8-14 Mild depression
20-34 Måttlig depression
>34 Svår depression

Notera att vissa patienter kommer att underskatta respektive överskatta sina problem. Enskilda symptom skattade med en poäng 4 eller högre talar för klinisk signifikant besvärsgrad.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem MADRS

MINI- Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju

MINI- Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju

MINI är en strukturerad intervju för de vanligaste axel-I diagnoserna.

Ladda hem MINI

Mini-SPIN

Mini-SPIN

Mini-SPIN är en förskortad variant av instrumentet SPIN som används för att upptäcka social fobi.

Cut-off värde: 6 poäng kan räknas lida av social fobi.

Lär mer: Connor, K. M. D., Kobak, K. A., Churcill, M. S., Katzelnick, M. D., & Davidson, J. R. T. (2001). MINISPIN: A brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depression and Anxiety, 14, 137-140.

Ladda hem Mini-SPIN

MIA - Mobility Inventory for Agoraphobia

MI –  Mobility Inventory for Agoraphobia

MI är ett instrument som mäter agorafobiskt undvikande när personen är i sällskap respektive ensam.

MI-ENSAM

Projekt Före behandling Efter behandling
PP-live (n=49) 3.2 poäng (sd=0.9) 2.3 poäng (sd=0.9)
PP-5 (n=60) 2.7 (sd=0.9) 1.9 (sd=0.8)

MI-SÄLLSKAP

Projekt Före behandling Efter behandling
PP-live (n=49) 2.7 poäng (sd=0.8) 1.9 poäng (sd=0.7)
PP-5 (n=60) 2.1 (sd=0.8) 1.5 (sd=0.6)

Cut off värde: I IAPT är cut off värdet 2.3 poäng eller högre.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem MI

MISS - Minimal insomnia scale

MISS – Minimal insomnia scale

MISS är ett screeninginstrument för att upptäcka sömnproblem.

Poäng Indikation
0-3 Inga problem
4-6 Lindriga problem
7-9 Måttliga problem
10-12 Svåra problem

Ladda hem MISS

OCI-R - Obsessive-Compulsive Inventory

OCI-R – Obsessive-Compulsive Inventory

OCI-R är en skala som mäter symtom på OCD

Cut off värde: Över 21 indikerar kliniskt tvångsproblem

Läs mer: Foa, E. B., Huppert, J.D., Leiberg, S., Langner, R., Kichie, R., Hajcak, L., et.al. (2002). The ObsessiveCompulsive Inventory: Development of a short version. Psychological Assessment, 14, 485 – 496.

Ladda hem OCI-R

PDSS-SR – Panic disorder severity questionnaire

PDSS-SR – Panic disorder severity questionnaire

PDSS-SR är ett skattningsinstrument som mäter svårighetsgraden av ett redan konstaterat paniksyndrom.

Normdata finns endast för separata items. I läkemedelsstudier har 12 poäng använts som minimum för inklusion.

Cut off värde: I IAPT är cut off värdet 8 poäng och högre.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem PDSS-SR

PHQ-9 – Patient Health Questionary

PHQ-9 – Patient Health Questionary

PHQ-9 är en skala som mäter diagnoskriterierna för depression.

Egentlig depression antyds föreligga

 1. om 5 eller fler av de 9 frågorna besvarats med minst ”mer än hälften av dagarna” och
 2. om minst 1 av frågorna a. eller b. besvarats med minst ”mer än hälften av dagarna”

Annat depressivt symtom antyds föreligga:

 1. om 2-4 av de 9 frågorna besvarats med minst ”mer än hälften av dagarna” och
 2. om minst en av frågorna a. eller b. besvarats med minst ”mer än hälften av dagarna”
Poäng på PHQ-9 Grad av depression Indikation
0-4 Ingen, minimal Inget
5-9 Mild Utifrån klinisk undersökning bedöma behov av behandling utifrån funktionspåverkan och duration av symtom
10-14 Måttlig Utifrån klinisk undersökning bedöma behov av behandling utifrån funktionspåverkan och duration av symtom
15-19 Måttligt till svår Behov av depressionsbehandling (medicin och/eller psykoterapi)
20-27 Svår Behov av depressionsbehandling (medicin och/eller psykoterapi)

Cut off värde: 10 poäng eller högre kan räknas lida av kliniskt signifikanta symtom på depression.

Läs mer om PHQ-9 på fbanken.se samt om normeringen på eniveckan.se

Ladda hem PHQ-9

Ladda hem PHQ-9 + GAD-7

PSS - Perceived Stress Scale

PSS – Perceived Stress Scale

PSS-14 är ett instrument som syftar till att bedöma i vilken grad en patienten upplevt sitt liv som stressande den senaste månaden.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem PSS-14

PSWQ - Penn State Worry Questionnaire

PSWQ – Penn State Worry Questionnaire

PSWQ är ett forumlär för att mäta en individs tendens att oroa sig överdrivet.

Cut off värde: IAPT anger 45 poäng eller högre.

Läs mer på fbanken.se eller i denna artikel om hur man kan använda PSWQ för att skilja GAD från social fobi.

Ladda hem PSWQ

RAADS 14 - Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale

RAADS 14 – Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale

RAADS 14 är en förkortad version av Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R)

Alla fråga (utom fråga 6 som är reverserad) skattas mellan 3 och 0.

Skalan innehåller tre subskalor:

 • Mentaliseringssvårigheter (fråga 1,4,9,11,12,13,14)
 • Social ångest (fråga 3,5,6,8)
 • Sensorisk reaktivitet (fråga 2,7,10)

Medianpoäng i olika populationer:

 • 32 poäng hos 135 vuxna med normal begåvning och diagnostiserade med autismspektrumstörning.
 • 15 poäng hos 344 vuxna med normal begåvning och diagnostiserade med ADHD.
 • 11 poäng i en sammanslagen grupp bestående av 164 vuxna med andra psykiatriska diagnoser
 • 3 poäng bland 590 vuxna icke-psykiatriska kontroller.

En cut-off på 14 poäng eller mer resulterade i 97% sensitivitet och en specificitet på 46% för ADHD-gruppen, 64% för den sammanslagna gruppen med psykiatriska patienter som inte hade en känd autismspektrumstörning eller ADHD och 95% för gruppen av vuxna icke-psykiatriska kontroller.

Den diskriminerande förmågan hos de fem första frågorna har en cut-off på 4 poäng eller fler (av maximalt 15 poäng) gav 93% sensitivitet och en specificitet på 45% i ADHD-gruppen, 49% hos gruppen med andra psykiatriska diagnoser än autismspektrumstörning eller ADHD, och 90% bland icke-psykiatriska kontroller.

Ladda hem RAADS 14

SDS - Sheehan disability scale

SDS – Sheehan disability scale

SDS mäter vardaglig funktionsnivå.

Cut off värde: Totalpoäng på 5 eller högre räknas som tecken på funktionshinder och förhöjd risk för psykisk ohälsa.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem SDS

SIAS - Social Interaction Anxiety Scale

SIAS – Social Interaction Anxiety Scale

SIAS mäter kognitiva, affektiva och beteendemässiga reaktioner i 20 interaktionssituationer.

Population Poäng på SIAS
Svensk normalpopulation (ej social fobi) 12.8 (sd=8.9)
Social fobi i allmänbefolkningen 28.4 (sd=14.8)

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem SIAS

SWLS - Satisfaction With Life Scale

SWLS – Satisfaction With Life Scale

SWLS är ett instrument som är avsett att mäta en individs egen uppfattning kring sin allmänna tillfredsställelse med livet.

Inga svenska normer finns.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem SWLS

WHODAS 2.0 - World Health Organization Disability

WHODAS 2.0 – World Health Organization Disability

WHODAS 2.0 är ett bedömningsinstrument för att mäta hälsa och funktionshinder inom vård och omsorg.

Slutsumman räknas samman genom att dividera totalsumman med antalet frågor och multiplicera med 100 för att få fram en procentsiffra. Funktionsnedsättningen sträcker sig alltså mellan 0% (full funktion till 100% (ingen funktion).

Totalpoäng (0-100 poäng) Populationspercentil
0 poäng ca 50:e percentilen
ca 6 poäng ca 75:e percentilen
ca 17 poäng ca 90:e percentilen
100 poäng 100:e percentilen

Läs mer på socialstyrelsens hemsida

Ladda hem WHODAS 2.0

WURS - Wender Utah Rating Scale

WURS  – Wender Utah Rating Scal

WURS är ett screeninginstrument för ADHD i form av en självskattningsskala beträffande beteende i barndomen.

Poäng Indikation
36+ 36 poäng eller mer identifierar 96% av vuxna med ADHD diagnos i barndomen.
44+ Vid mer än 44 poäng är ADHD sannolikt.

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem WURS

Y-BOCS - Yale Brown Obsessive Compulsive Scale

Y-BOCS – Yale Brown Obsessive Compulsive Scale

Y-BOCS är ett mätinstrument som mäter allvarlighetsgraden av OCD-symtom (dvs. tvångssyndrom).

Observera att Y-BOCS är ett screening-instrument och inte ett diagnostiskt instrument.

Poäng Indikation
0-15 Subkliniskt tvång
16 – 25 medelsvår tvång
25 – 31 svår tvång
31 – 40 mycket svår tvång

Läs mer på fbanken.se

Ladda hem Y-BOCS