Anonym patientenkät

Ett annat sätt att utvärdera mottagningens arbete är att använda sig av anonyma patientenkäter. Ett exempel på detta kan vara följande enkäte som är lånade från en utvärdering på två vårdcentral i Värmland av leg. psykolog Emelie Schröder.

Enkäten består av tre frågor, en kvantitativ och två kvalitativa.

1: Hur hjälpsamt tycker du att dagens besök hos kuratorn/psykologen var? Skatta svaret på en skala från 0 till 10 där 0 är ”inte alls hjälpsamt” och 10 är ”mycket hjälpsamt”.

2: Vad skulle behövt vara annorlunda för att du skulle ha gett ett högre betyg?

3: Vad gjorde att du inte gav ett lägre betyg?

Ladda hem enkäten här:

Utvärdering av dagens besök – Net promoter score

Kvantitativ tolkning med Net Promoter Score

Ett sätt att tolka den kvantitativa delen av patientenkäten är att använda sig av Net Promoter Score (NPS). NPS är ett vanligt sätt att mäta kundlojalitet genom att ställa frågan ”Skulle du rekommendera (vårt företag) till en kollega eller vän?” där respondenten får sedan svara på en 10-gradig skala där 0 är ”inte alls sannolikt” och 10 är ”högst sannolikt”. Svaren kategorieseras sedan i tre kategorier:

0-6 = Kritiker
7-8 = Passivt nöjda
9-10 = Ambassadörer/promoters

Utifrån detta värde beräknas Net Promoter Score genom att subtrahera andelen kritiker i procent från andelen ambassadörer i procent. Denna siffra kan sträcka sig från -100 till 100. Ett värde över noll kan anses som bra och ett värde över +50 anses vara utmärkt.
NPS

Verktyg för att räkna ut NPS:

Ett kostnadsfritt verktyg för att räkna samman NPS finns på http://www.npscalculator.com/sv

Kvalitativ tolkning

De kvalitativa frågorna kan med fördel utvärderas genom att svaren kategorieras i ett antal övergripande teman för att täcka av svarsinnehållet.

Exempel på kategorier kan vara arbetsmetod, bemötande eller kompetensnivå.