Vad vill vi utvärdera?

I alla utvecklingsarbeten är det bra att veta vilket mål vi arbetar mot. I denna manual har vi gett förslag på fyra övergripande mål som en primärvårdsmottagning kan sträva emot.

Dessa är hög tillgänglighet, god kvalitet, god arbetsmiljö och hållbar ekonomi.

Men för att vi faktiskt ska veta om vi uppnår dessa mål så behöver vi hitta sätt att mäta dem på! Här följer några förslag på hur detta kan gå till.

Hög tillgänglighet

Målet är att ha hög tillgängligheten till vårdcentralens behandlare, både i form av kort väntetid till första kontakt men också genom en att många patienter kan erbjuds kontakt.

Exempel på mått

 • Väntetid i dagar till första samtal
 • Väntetid i dagar till påbörjad behandling
 • Väntetid i dagar till läkarsamtal för uppföljning av medicinering eller sjukskrivning för patienter med pågående psykologisk behandling

Läs mer om hur man kan utvärdera tillgänglighet

God kvalitet

Målet är att kunna erbjuda samtliga patienter behandlingar av så god kvalite som möjligt, anpassade både efter patienternas behov samt tillgängliga resurser. Detta mäts förslagsvis både med hjälp av mått på patientens förändrade hälsa man också tid till uppnått hälsoresultat.

Exempel på mått

 • Bakgrundsdata för patienten som ålder och kön
 • Huvuddiagnos och bidiagnoser i form av ICD-koder
 • Behandlingsresultat avseende symtomreduktion
 • Behandlingsresultat avseende funktionsnivå
 • Patientnöjdhet
 • Suicid och suicidförsök
 • Behandlingsmetod
 • Oönskade händelser såsom återinsjuknande i nya episoder eller biverkningar av behandling

Läs mer om hur man kan utvärdera kvalitet

God arbetsmiljö

Målet är att mottagningen ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och arbetsbelastningen upplevs som lagom.

Exempel på mått

 • Arbetsbelastning mätt med likertskala
 • Arbetstillfredställelse

Läs mer om hur man kan utvärdera arbetsmiljön

Hållbar ekonomi

Målet är dels att mottagningens verksamhet ska rymmas inom lagd budget och att den verksamhet man erbjuder är kostnadseffektiv.

Exempel på mått

 • Antal besök per behandlare och månad
 • Antal nybesök per månad
 • Antal avslutade behandlingar per behandlare och månad

Läs mer om hur man kan utvärdera ekonomin