Hur utvärderar vi våra behandlingar?

Ett viktigt mål är att kunna erbjuda samtliga patienter behandlingar av så god kvalitet som möjligt. (Naturligtvis anpassade både efter patienternas behov och våra tillgängliga resurser).

Men vad är då god kvalitet? Är det mått på patientens förändrade hälsa? Är det hur lång tid det tagit att uppnå ett visst hälsoresultat? Eller är det hur nöjd patienten är med sin behandling?

Vi tänker att det är alltihop. Utmaningen är hur vi på ett enkelt sätt kan mäta detta!

Sessionsvis utvärdering hjälper oss minska bortfall vid avhopp

Men innan vi kommer in på hur vi faktiskt kan genomföra våra mätningar behöver vi ta upp ett problem som kan ställa till det för oss när vi vill utvärdera våra behandlingar. Nämligen att många av våra patienten kommer att hoppa av.

I en studie av Olfson m.fl, (2009) fann man att mellan 30-40% av alla patienter avslutar sin behandling utan att först prata med sin behandlare.

Detta kan bero på en mängd olika faktorer.

  • Kanske var de inte nöjda med sin behandling?
  • Kanske var de inte nöjda med sin behandlare?
  • Kanske mådde de bättre så de inte längre behövde någon behandling?
  • Kanske uteblev de av någon annan okänd orsak som inte alls hade med behandlingen att göra?

Hur får vi då reda på varför de väljer att sluta i förtid?

Ett sätt att lösa detta är såklart att försöka ringa upp alla uteblivna patienter. Men även om vi får kontakt är det inte självklart att de vill berätta varför de slutade. Ur ett patientperspektiv så kan man även argumentera för att patienter ska ha rätt att avsluta, utan att behöva stå upp för orsaken. Dessutom är det ett ganska tidskrävande arbete att “jaga” uteblivna patienter.

Så kanske bör vi försöka ta reda på dessa faktorer i förväg, innan det går så långt att de slutar?

Ett sätt att lösa detta problem är att använda sig av sessionsvis utvärdering och utvärdera varje session precis som man gör i det engelska projektet IAPT.

Rent konkret kan det gå till så att patienten får fylla i aktuella skattningskalor  inför eller under varje patientmöte.

Olika typer av skalor

Det finns mängd olika aspekter av en behandling vi kan välja att mäta.

  • Bakgrundsmått som ålder, kön, utbildningsnivå och socioekonomisk situation
  • Symtomskalor som PHQ-9 eller GAD-7
  • Funktionsmått som SWLS, Sheehan Disability scale eller Bulls Eye
  • Processmått som AAQ-II
  • Hur patienten upplever sin behandling i form av en VAS-skala eller CSQ.

Integrera utvärderingsarbete i behandlingsarbetet

Ett sätt att göra utvärderingsarbetet enklare är att låta det bli en naturlig del av behandlingsarbetet under sessionen. På samma sätt som vi alltid går igenom föregående veckas hemuppgift kan vi alltid checka av patientens mående med hjälp av en skattningsskala!

– Har du med dig din veckoskattning? Ska vi kolla på den?

– Du har skattat något lägre på skalan om nedstämdhet jämfört med föregående vecka. Är det också något du själv lagt märke till?

– Så du skattar ganska lika som föregående vecka, stämmer det med hur du själv upplever att du mår just nu?

Istället för att bara samla in patientens skattningsskalor kan det vara bra att kort gå igenom skalan tillsammans med patienten. Syftet med detta är dels att fånga upp om det är någon fråga om “sticker ut”, som exempelvis att patienter blivit mer nedstämd än tidigare, men också att patienten ska uppleva att utvärderingen faktiskt har en betydelse för behandlingen. För att förenkla journalskrivningen kan patienten själv få räkna samman sina poäng, och eventuellt föra in resultatet i en egen graf.

 

Muntlig utvärdering av varje session

Det kanske enklaste sättet att utvärdera är att i varje session direkt fråga patienten.

Utvärdera problemens omfattning i början av sessionen

I början kan man fråga hur stora patienten problem varit den senaste veckan.

– På en skala 1-10 hur stora har dina problem varit under veckan som varit, där 10 är att dina problem varit jätte stora och 1 är att du inte alls märkt av dem?

Utvärdera patientens tilltro och följsamhet till behandlingen i slutet av sessionen

– På en skala 1-10 hur säker är du på att du kommer att genomföra det vi kommit överens om under sessionen/klara av din hemuppgift/göra det du nu beslutat dig för att göra?

(Välj det frågealternativ som passar bäst för dig och din patient.)

Utvärdera hur nöjd patienten är med sessionen

– På en skala 1-10 hur hjälpsam har denna session varit, där 10 är det här var helt rätt för mig/vi har pratat om precis rätt saker/jag har fått precis den hjälp jag behövde och och 1 är vi har helt missat mitt problem/jag har inte fått den hjälp jag önskat?