KVÅ koder

KVÅ koder är ett sätt att beskriva vilken åtgärd som utförts vid ett specifikt behandlingstillfälle. Koden gör det även möjligt att klassificera och få ut statistik för vilka åtgärder som utförts på en vårdmottagning.

Observera att en KVÅ kod ofta kan räcka för att beskriva innehållet vid ett behandlingstillfälle och behöver inte förklaras i löptext. Om man exempelvis använder koden ”DU0011 – Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk” så behöver man inte också skriva ut att behandlingsmetoden under sessionen var KBT.

Användbara bedömningskoder

AU 002 Bedömning
AU 011 Skattningskalor som MADRS etc.
AU 118 Suicidbedömning

Användbara behandlingskoder

DU 011 KBT
DU 007 Stödsamtal
DU 118 MI
DU 200 FAR
DU 030 Fördjupat hälsosamtal

Komplett lista med koder:

Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke (A)

Kap Avs Kod Text Beskrivning
A U AU002 Klinisk bedömning av psykologiska funktioner Bedömning av individens personlighet, förekomst av neuropsykologiska avvikelser, psykologiska begränsningar och resurser vilken grundas på observation och klinisk intervju. Bedömningen kan syfta till att ge underlag för exempelvis beslut om psykoterapi eller annan psykologisk behandling, beslut om fördjupad utredning eller deltagande i visst pedagogiskt program. Avser bedömningar där standardiserat instrument ej används
A U AU006 Standardiserad intervju för psykiatrisk syndromdiagnostik Fastställande av psykiatriska syndromdiagnoser med hjälp av vedertaget standardiserat diagnostiskt instrument. Undersökningen syftar till att fastställa diagnoser enligt ICD eller DSM. Exempel på instrument är SCID, MINI och Kiddie-SADS
A U AU007 Personlighetsbedömning Karakteristik och/eller diagnostik av patientens personlighet grundad på strukturerad intervju och/eller standardiserade test eller formulär. Resultat uttrycks i etablerade psykologiska och psykiatriska termer
A U AU008 Undersökning med personlighetsdiagnostiskt instrument Bedömning av bl.a.individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, känslomässiga gensvar och impulskontroll grundad på undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju eller motsvarande. Undersökningen syftar till att beskriva personlighetsprofil. T.ex. Rorschach, TCI, KSP
A U AU009 Klinisk undersökning av psykiskt tillstånd Undersökning av bland annat individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, stämningsläge och förekomst av psykiska symtom genom observation och klinisk intervju.
A U AU010 Allmän skattning av behov eller funktionsförmåga Bedömning av bl.a.individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, förekomst av psykiska symtom samt funktioner och aktivitetsförmåga inom exempelvis boende, arbete och sysselsättning med vedertagen standardiserad intervju, skattningsskala eller motsvarande. Undersökningen syftar till att beskriva funktionsförmåga eller behov globalt eller inom flera skilda områden. T.ex. GAF, CAN
A U AU011 Skattning av psykiska symptom Bedömning av bl.a.individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, stämningsläge och förekomst av psykiska symtom etc. grundad på undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju eller motsvarande. Undersökningen syftar till att kartlägga psykiska symptom avseende förekomst, frekvens och svårighetsgrad. T.ex. PANSS, CPRS, BPRS, BDI, MADRS, Y-BOCS
A U AU118 Strukturerad suicidriskbedömning Strukturerad bedömning av risken för att patienten ska utföra självmordshandling. I åtgärden ingår systematisk inhämtning av relevanta anamnestiska data, bedömning av psykiskt status och en, med beaktande av anamnesuppgifter, statusfynd samt kända risk- och skyddsfaktorer, gjord värdering av risken för självmordshandling. I åtgärden ingår även dokumentation av en strukturerad formulering av bedömarens värdering av risken.
A U AU119 Strukturerad bedömning av alkohol- och drogvanor Med användning av för ändamålet avsett standardiserat instrument genomförd bedömning av patientens alkohol- och drogvanor. Exempel på instrument är AUDIT och DUDIT
A A AA085 Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument Bedömning av bl.a. individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner och kognitiva resursprofil grundad på undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju, test eller motsvarande. T.ex. WAIS, WISC, WCST

Behandlande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke (D)

Kap Avs Kod Text Beskrivning
D U DU007 Stödjande samtal Strukturerat samtal i behandlande syfte som inte hänförs till systematisk psykologisk behandling, t.ex. krissamtal, motivationssamtal, samtal vid förlossningsrädsla (Aurorasamtal)
D U DU008 Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med psykodynamisk teori
D U DU009 Systematisk psykologisk behandling, annan Psykologisk eller psykosocial behandling med annan vedertagen specifik metod än de som avses med annan kod
D U DU010 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med kognitiv teori
D U DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med kognitiv-beteendeterapeutisk teori
D U DU013 Systematisk psykologisk behandling, mentaliseringsbaserad (MBT) Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod baserad på psykoanalytiskt tänkande integrerad med anknytningsteori
D U DU020 Systematisk psykologisk behandling, systemisk Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med systemisk teori
D U DU021 Systematisk psykologisk behandling, dialektisk-beteendeterapeutisk (DBT) Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med dialektisk-beteendeterapeutisk teori
D U DU022 Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT) Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med interpersonell teori
D U DU023 Psykopedagogisk behandling Samtal av bearbetande karaktär. Behandlande samtal för att förändra eller öka förståelsen för patientens egen situation. Ange metod och syfte med samtalet ex motiverande samtal, jagstärkande samtal
D U DU029 Gruppbehandling utifrån manualiserad metod Gruppbehandling som sker utifrån en manualiserad metod, ex.vis Cool Kids
D U DU032 Mindfulness Åtgärd som innebär utövande av medveten närvaro (mindfulness), i grupp eller individuellt, eller färdighetsträning/psykoedukation gällande medveten närvaro. Avser mindfulness som inte ingår som en integrerad del i DU021
D U DU118 Motiverande samtal, MI Manualbaserad samtalsbehandling med målet att tydliggöra och förstärka personens egen motivation till förändring. Används i första hand för att åstadkomma livsstilsförändringar
D V DV030 Hälsosamtal Samtal om livsstilsfrågor som kost, motion och sömn samt om alkohol, narkotika, tobak och sex –och samlevnad

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *